*
Društvo arhitekata Beograda - Изложба конкурсних радова јавнoг, отвореног, анонимног, урбанистичко-архитектонског конкурса за дизајн за израду идејног решења са разрадом идејног решења за изградњу објекта социјалног и приступачног становања на више катастарских парцела КО Земун

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Изложба конкурсних радова јавнoг, отвореног, анонимног, урбанистичко-архитектонског конкурса за дизајн за израду идејног решења са разрадом идејног решења за изградњу објекта социјалног и приступачног становања на више катастарских парцела КО Земун

ГРАД БЕОГРАД

 Градска управа града Београда

АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ

у сарадњи са Друштвом архитеката Београда

Обавештавају Вас да је

ИЗЛОЖБА КОНКУРСНИХ РАДОВА

јавнoг, отвореног, анонимног,  урбанистичко-архитектонског Kонкурса за дизајн за израду Идејног решења са разрадом Идејног решења за изградњу објекта социјалног и приступачног становања на више катастарских парцела КО Земун поље у Камендину, на локацији 1.7

отворена у холу Скупштине града Београда на Тргу Николе Пашића 6 

од  05. октобра  до 13. октобра 2015.

радним данима од 8 до 15 часова

Дискусија  о конкурсним радовима ће се  одржати  у  сали  број 9, у приземљу

Скупштине града Београда на Тргу Николе Пашића 6,

13. октобра 2015. са почетком у 14 часова

КАТАЛОГ КАМЕНДИН


 

GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Agencija za investicije i stanovanje

Objavljuje

OBAVEŠTENjE

o rezultatima konkursa

otvorenog, anonimnog, projektnog i jednostepenog arhitektonsko-urbanističkog konkursa za dobijanje idejnog rešenja za izgradnju objekata socijalnog i pristupačnog stanovanja na lokaciji Kamendin 1.7 u Zemunu.

PDF

Informacija o  mestu  i datumu otvaranja/ trajanja izložbe i datuma diskusije,  će se naknadno objaviti na internet portalu sajta Grada Beograda i Društva arhitekata Beograda.


 

Pdf file sa odgovorima na pitanja učesnika konkursa za  izradu Idejnog rešenja na urbanističko-arhitektonskom konkursu sa razradom Idejnog rešenja za izgradnju objekta socijalnog i pristupačnog stanovanja na više katastarskih parcela KO Zemun polje u Kamendinu, na lokaciji 1.7 моzete:

Pitanja i odgovori za Konkurs Kamendin.pdf

 Pitanja i odgovori za Konkurs Kamendin 1 7 zakljucno sa 23 06 2015.pdf


 

Република Србија – град Београд
Градска управа Града Београда
Агенција за инвестиције и становање Београд
Трг Николе Пашића број 6
Београд, 27.05.2015. године

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 38. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15), објављујемо

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

за јавну набавку

„Израда Идејног решења на урбанистичко-архитектонском конкурсу са разрадом Идејног решења за изградњу објекта социјалног и приступачног становања на више катастарских парцела КО Земун поље у Камендину, на локацији 1.7”
(јавнa набавкa број 4/15)

Назив наручиоца: Република Србија - Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање;

Адреса наручиоца: Бегорад, Трг Николе Пашића бр. 6;

Интернет страница наручиоца: www.beograd.rs;

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;

Опис и захтев у вези дизајна:

Отворени, анонимни, пројектни и једностепени архитектонско-урбанистички конкурс за добијање идејног решења за изградњу објеката социјалног и приступачног становања на локацији Камендин 1.7 у Земуну.

Задатак конкурса је израда идејног-архитектонског решења стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Камендин 1.7 у Земуну уз примену параметара за социјално и приступачно становање.
У оквиру стамбеног комплекса је предвиђена изградња 270  социјалних станова.
• Површина парцеле  9.645 м2
• Спратност објеката (Су+) П+2+Пк
• Укупна БРГП 15.432 м2 

Начин и рок за предају дизајна:

Крајњи рок за подношење конкурсних радова износи 40 дана од дана објављивања Позива за учешће на конкурсу за дизајн на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, тј до дана 06.07.2015. године до 10:00 часова, без обзира на начин подношења (непостредно или поштом), у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, преко писарнице на адресу: Град Београд, Градска управа Града Београда, Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе Пашића број 6, Београд, (писарница у приземљу зграде), са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга број: 4/15 - Израда Идејног решења на урбанистичко-архитектонском конкурсу са разрадом Идејног решења за изградњу објекта социјалног и приступачног становања на више катастарских парцела КО Земун поље у Камендину, на локацији 1.7 (НЕ ОТВАРАТИ)“.

Трошкове предаје конкурсних радова сноси учесник конкурса.

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке и са интернет странице наручиоца.

Отварање конкурсних радова ће се обавити истог дана 06.07.2015. године, са почетком у 11:00 часова у просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша број 7a/III у складу са Уговором за спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса за добијање идејног решења стамбеног комплекса на локацији 1.7 у Земуну, број XXVIII-06 бр. 401.1-176 од 11.09.2013. године, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача. Конкурсни рад достављен по истеку рока за подношење конкурсних радова сматраће се неблаговременом. Неблаговремен конкурсни рад неће се отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће га вратити учеснику конкурса, уз повратницу, са назнаком да је поднет неблаговремено.

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију:

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица који испуњавају следеће услове:

да аутор или стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом одговорног пројектанта (лиценца 300 или 301) Инжењерске Коморе Србије, који представља тим.

Критеријум за оцену дизајна:

Жири конкурса ће оцењивати радове према следећим критеријумима:

Квалитет решења са аспекта урбанистичкe организације простора и функционалне повезаности различитих намена (становање, слободне и зелене површине, саобраћај, паркирање и др.).   макс. 20 бодова

Просторно функционална организација  објек(а)та у циљу добијања квалитетног стамбеног простора са аспекта изградње и експлоатације. макс. 30 бодова

Економичност и ефикасност, која се огледа кроз:

планирани однос бруто и нето површине објекта, као и однос између нето корисне површине стамбеног простора и нето надземне површине

мере енергетске ефикасности

решење одржавања објек(а)та

предложене материјале

рационалност конструктивних склопова. макс. 50 бодова

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке и са интернет странице наручиоца. Конкурсном документацијом су детаљно наведени услови конкурса са који су дефинисани члановима 35. и 36. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса, а који су дати учесницима конкурса као основ за израду конкурсног рада.

Имена чланова Жирија:

ванр.проф. Горан Војводић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, председник Жирија;

1а доцент Небојша Фотирић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, заменик председника Жирија;

Милутин Фолић, дипл.инж.арх., помоћник градоначелника – Главни урбаниста, члан Жирија;

2а Слободан Димитријевић, дипл.инж.арх, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, заменик члана Жирија;

Јадранка Живковић, дипл.инж.арх., Урбанистички завод Београда, члан Жирија;

3а Маја Јоковић Поткоњак дипл.инж.арх., Урбанистички завод Београда, заменик члана Жирија;

Дејан Тодоровић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, члан Жирија;

4а. Бранислав Ристовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, заменик члана Жирија

мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, члан Жирија; 

5а Стана Младеновић дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, заменик члана Жирија. 

Да ли одлука Жирија обавезује наручиоца: Да

Број и вредност награда:

НАГРАДНИ ФОНД:  

Прва награда 500.000,00 динара

Друга награда 400.000,00 динара

Трећа награда 300.000,00 динара

Два откупа од по 150.000,00 динара

Жири ће расподелу награда и откупа извршити у свему према одредбама Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса ("Службени гласник РС", број 31/15), са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.

Жири ће доделити једну прву награду, при чему има право да преостали фонд награда расподели и другачије од наведеног.

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.

Све награде, откупе и обештећења, учесницима исплаћује расписивач (Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање).

Поред буџетских средстава Града Београда, средства суфинансирања за реализацију овог пројекта (финансирање изградње самих објеката), обезбедиће се кроз донаторска средства фонда Регионалног стамбеног Програма (Regional Housing Program - RHP), преко Банке за развој Савета Европе (CEB банка), тако да се очекује и усклађивање пројекта према правилима и ограничењима овог извора финансирања.

Разрада Идејног решења подразумева отклањање примедби датих од стране жирија и инвеститора у циљу добијања идејног архитектонског решења за добијање локацијских услова које ће бити подлога за израду целокупне техничке документације. Разрада нарочито подразумева прецизније разраде и корекције процене инвестиционе вредности и предмер и предрачун.

На овај начин, у складу са резултатима Конкурса и оценама жирија, разрада Идејног решења ће се спровести у складу са чланом 36. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку услуга која је део наставка конкурса за дизајн, организованог у складу са Законом о јавним набавкама.

Агенција за инвестиције и становање је у свом финансијском плану и плану јавних набавки за 2015.годину предвидела услугу Разраде Идејног решења са процењеном вредношћу до 1.000.000,00 динара нето, а 1.200.000,00 динара бруто.

Да ли ће са победником бити закључен уговор о јавним услугама: Не, конкурс за дизајн је организован као поступак у којем се исплаћују награде учесницима, у складу са чланом 38. став 5. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15)

Рок за доношење одлуке наручиоца: 40 дана од дана подношења конкурсних радова

Лице за контакт:

мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх.

Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Контакт је искључиво радним данима, у периоду од 07:30 до 15:30 сати.

Конкурсна документација.zip

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina