*
Društvo arhitekata Beograda - Mobilne tezge za pijace u Beogradu

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Mobilne tezge za pijace u Beogradu

Konkurs za izradu idejnog rešenja mobilnih tezgi za centralne gradske pijace u beogradu

Zadatak i cilj konkursa:

Zadatak konkursa je izrada Idejnog rešenja- projekta za MOBILNU TEZGU,  za centralne gradske pijace u Beogradu (Kalenić, Skadarlija- Bajloni, Palilulska i deo Zemunske pijace- omladinski trg).

Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije rešenje za mobilnu tezgu, koja će biti višenamenska (za prodaju na zelenim pijacama, prodaju cveća i prodaju proizvoda iz domaće radinosti ili prodaju antikviteta ili pak suvenira).

 

Vrsta konkursa:

- prema učesnicima konkurs je domaći (Srbija)

- po vrsti, Konkurs je javni

- prema zadatku i obimu, Konkurs je idejni projekat

- prema načinu i predaji rada, Konkurs je anonimni

 

Projektni zadatak za mobilnu tezgu za potrebe gradskih pijaca u Beogradu:

Tezga treba da zadovoljava potrebe zakupca za jednodnevnu prodaju robe, na otvorenom prostoru pijace, da imaju nosivost najmanje 100 kg po m2 površine tezge, ili minimum 200 kg po tezgi.

Projektom obuhvatiti sve neophodne detalje potrebne za sagledavanje karaktertističnih veza i detalje koji su dovoljni za izradu prototipa tezge.

Potrebno je prikazati šeme i način organizovanja tezgi-modula na površini pijačnog platoa-trga. Uz idejni projekat dostaviti i opis materijalizacije, površinske obrade, kao i tehnički opis tezge.

Osnovna dimenzija tezge treba da je 100/200 cm, u osnovi, ali je moguće ponuditi i druge dimenzije, uz obrazloženje. Ostale dimenzije u skladu sa ergonomskim i antropometrijskim principima.

 

Karakteristike tezge:

-mobilna

-sklopiva, montažno-demontažna (dva radnika)

-da je u modularnom sistemu u više mogućih konbinacija

-fleksibilna, da se može konbinovati u grupama, sama ili uz dodatak pratećih tipskih elemenata

-da radna ploča bude ravna i ima mogućnost nadgradnje za stepenastu, kaskadnu prodaju, sa obzirom na to da će se koristiti za prodaju različitih proizvoda

-da se lako demontira (sklapa) i trasportuje – prenosi

-laka zamena dotrajalih delova

-da je otporna na atmosverske uslove spoljnog korišćenja

-da se jednostavno održava i čisti

 

Potrebno je prikazati dve varijante tezge: bez krova-nastrešnice i sa krovom nastrešnicom po rešenju dizajnera

Nastrešnica treba da ima usmereno skupljane atmosferske vode.

 

Učesnici Konkursa:


Pravo učešća na konkursu imaju sva profesionalna pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, kao i članovi strukovnih organizacija dizajnera.

Svaki učesnik može poslati jedan ili više radova pod različitim šiframa za svaki pojedinačni rad.

 

Sadržaj konkursnog rada i tehničko-oblikovni standard:

Učesnici konkursa su obavezni da daju sledeće priloge:

 

Tekstualni prilozi:


Tehnički opis sa detaljnim obrazloženjem i posebnim osvrtom na funkcionalnost, obrazloženje oblika i materijalizacije.

 

Grafički prilozi:

 

Situacija sa prikazom modularne organizacije tezgi na platou, u mogućim varijantama

Projekcije tezge sa dimenzionisanjem i kotiranjem

Karakteristične preseke i izglede u R 1:10

Detalje svih predloženih karakterističnih elemenata, u osnovi i preseku – izgledu, u izabranoj razmeri

Prikaz i dimenzije gabarita tezge u sklopljenom stanju

Jasan trodimenzionalni prikaz tezge (archi cad, 3D max, maketa ili perspektiva)

Grafičke priloge obavezno dostaviti i u digitalnoj verziju na CD-u.

 

Oprema rada:


- Grafički prilozi konkursnog rada treba da budu tehnički obrađeni, prezentovani na materijalu koji je pogodan za izlaganje i rad žirija

- Konkursni rad dostaviti na srpskom jeziku

- Svi prilozi treba da budu formata A3

- Svaki grafički prilog mora biti označen šifrom u gornjem desnom uglu, koju čini broj od pet cifara i rednim brojem u donjem desnom uglu

- Šifra se mora nalaziti i na svim ostalim prilozima rada

- Svi prilozi konkursnog rada moraju se predati u zapečaćenom omotu, sa kovertom u kojoj se nalaze podaci autora

- Koverat sa oznakom ”AUTOR’’ mora da sadrži ime autora (ili autorskog tima), adresu autora i način podele nagrade u procentima (u slučaju autorskog tima), brojeve žiro računa za uplatu nagrade, ukoliko rad bude nagrađen

- Autori koji nisu nagrađeni mogu da preuzmu svoje radove, u prostorijama ULUPUDS-a, u roku od 30 dana od objave rezultata konkursa.

 

Način dostavljanja konkursnog rada – predaja rada:

 

Učesnici konkursa će svoje radove, pod šifrom, u zapečaćenom omotu, sa naznakom “KONKURS ZA MOBILNU TEZGU ZA CENTRALNE GRADSKE PIJACE U BEOGRADU’’ dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od datuma objavljivanja konkursa, do 02. jula 2010. godine do 12 časova, neposredno na adresu ULUPUDS-a, Beograd, Terazije 26 ili poštom.

Pri predaji rada putem pošte, na istu adresu, verodostojna je potvrda (žig poste) o slanju pošiljke sa datumom definisanim za predaju konkursa, sa krajnjim vremenom predaje do 12 časova.

 

Rokovi:

 

Konkurs počinje da teče od dana objavljivanja u listu POLITIKA (02. jun 2010. godine), a završava se 30 dana od datuma objavljivanja konkursa (2. jul 2010. godine do 12 časova).

Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa ovim konkursom najkasnije do 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Pitanja postavljati preko E-mail-a ULUPUDS-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Rok završetka rada Žirija je sedam dana od prijema radova.

Objavljivanje rezultata konkursa uslediće u roku od pet dana od dana donošenja odluke Žirija.

 

Nagrade i otkupi:


Investitor je za ovaj konkurs predvideo sledeće nagrade, u neto iznosima:

I   NAGRADA    .......................... 200.000,- din neto

II  NAGRADA    .......................... 150.000,- din neto

III NAGRADA    .......................... 100.000,- din neto

Žiri zadržava pravo drugačije raspodele fonda nagrada u zavisnosti od okolnosti i dobijenih rezultata konkursa.

Nagrade će se dodeliti ukoliko na konkurs pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju uslovima i propozicijama konkursa.

Nagrade isplaćuje naručilac, preko ULUPUDS-a, u roku od sedam dana po objavljivanju rezultata konkursa.

Investitor će sa autorom nagrađenog rada koji se realizuje posebnim ugovorom utvrditi uzajamna prava i obaveze u vezi autorskih prava i dalje saradnje.

Svi učesnici ravnopravno konkurišu za nagrade na konkursu.

 

Žiri:

 

Žiri sačinjavaju dva člana, predstavnika ULUPUDS-a i tri predstavnika Gradskih pijaca i ocenjuju radove na osnovu raspisa konkursa, pravilnika o konkursima, opšte priznatih pravila i kriterijuma struke i svog ličnog profesionalnog ubeđenja.

 

Žiri čine sledeći članovi:

-  Prof.arh. Zoran Bulajic,  predstavnik ULUPUDS-a

-  Dipl.ind.diz, Marko Lukovic, predstavnik ULUPUDS-a

-  Nikola Ašanin, predstavnik investitora

-  arh. Slađana Momčilović, predstavnik investitora

-  Predrag Veinović, predstavnik investitora

-  Ovlašćeni predstavnik ULUPUDS-a Konstantin Petrović

 

Vrednovanje konkursnih radova – kriterijumi:

 

Prva faza – razlozi za eliminaciju:

- ukoliko učesnik konkursa ne preda rad u predviđenom roku i na predviđeni

način biće eliminisan

- ukoliko učesnik konkursa ne dostavi sve tražene i neophodne priloge  predviđene sadržajem konkursnog rada biće eliminisan

- ukoliko učesnik konkursa ne ispoštuje klauzulu anonimnosti, biće eliminisan

 

Druga faza – vrednovanje radova i kriterijumi:

U drugoj  fazi, konkursni radovi koji nisu eliminisani, biće rangirani i
vrednovani na osnovu sledećih kriterijuma:

- Originalnost idejnog rešenja

- Tehničko-tehnološko rešenje i funkcionalnost

- Oblikovni i estetski kvaliteti, forma, ekonomičnost i standardi upotrebljenih materijala

- Težina tezge, način i brzina sklapanja i rasklapanja (vremenska procena)

- Način transporta i odlaganja

 

Završne odredbe:

 

Investitor je obavezan da autore čiji su radovi izabrani za proizvodnju uključi kao konsultanta na izradi tehničke dokumentacije i izradi prototipa tezge. Uzajamna prava i obaveze autora i Investitora u pogledu iskorišćavanja autorskih prava biće regulisana posebnim ugovorom, saglasno pozitivnim propisima.

U slučaju spora u vezi sa ovim Konkursom u prvom stepenu nadležna je Arbitraža sastavljena od po 3 predstavnika Investitora i ULUPUDS-a.

 

ad 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina