*
Društvo arhitekata Beograda - Hotel Igalo

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Hotel Igalo

Na osnovu člana 75. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, broj 46/2006)

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o., u saradnji sa “Vektra-Montenegro” d.o.o. Podgorica, raspisuju opšti, javni i anonimni konkurs Broj 7/10 za

Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje HOTELA “IGALO”  U IGALU

 

1.Podaci o naručiocu


Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Partizanski put 1

85340 Herceg Novi

Tel:  031/350-900

Fax: 031/350-901

Kontakt osoba: arh.Snežana Šunić

Tel: 031/321-600

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 www.agencijahnovi.co.me

Identifikacioni broj: 02620316

 

2. Predmet javnog Konkursa

 

Izrada Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela “Igalo” u Igalu, na kat.parcelama br.: 723 K.O. Topla, površine cca 2 ha.

Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Projektnog zadatka i ostalih priloga koji su sastavni dio konkursnog materijala.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom.
Po vrsti   :    Konkurs je opšti, javni i međunarodni

Prema zadatku   :  Konkurs je projektni.

Po obliku   :   Konkurs je jednostepeni.

Prema načinu i predaji rada  :    Konkurs je anonimni.


3.Učesnici Konkursa 

 

Na Konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja  preuzmu konkursni materijal.

 

4.Cilj Konkursa

 

Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotela “Igalo” u Igalu.

 

5.Konkursni materijal i rokovi

 

Konkurs je otvoren od 20.03.2010.god. do 24.05.2010.god, do 11 časova. Konkurs je  objavljven na web site Komisije za javne nabavke i Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog. 
Konkursni materijali mogu se podizati svakog radnog dana od 10 do 12 časova, od 20.03.2010.god. u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, ili preuzeti na Internet adresi: www.agencijahnovi.co.me

Obilazak lokacije Naručilac organizuje tokom marta, po prethodnoj najavi i dogovoru sa kontakt osobom arh.Snežanom Šunić.

Konkursni radovi se predaju neposredno na arhivi Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Partizanski put br.1, do  24.05.2010.god, do 11 časova, ili se šalju poštom zaključno sa 24.05.2010. god. što se proverava poštanskim pečatom na omotnici rada i dokazuje  poštanskom potvrdom u posedu autora – pošiljaoca. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja za vrijeme dok je Konkurs otvoren, putem kontakt telefona ili e-mail adrese.
Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.
Konkursni Žiri donijeće odluku o rezultatima Konkursa do 28.06.2010.god.

Svi učesnici biće obavješteni o rezultatima Konkursa.

6.Kriterijumi za ocjenjivanje radova su:


- arhitektonsko-oblikovno rješenje    ................................0 - 30  bodova 
- uklopljenost urbanističkog rješenja

u postojeće okruženje....................................................  0 - 30  bodova
- ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahtjeva... 0 - 20   bodova
- racionalnost i ekonomičnost rješenja u cjelini................... 0 - 20  bodova

 

7.Nagrade i otkupi

 

Vektra-Montenegro” d.o.o Podgorica, obezbijeđuje tri  nagrade u slijedećim iznosima:

I nagrada...................50.000,00.-  eura

II nagrada..................25.000,00.-  eura

III nagrada.................5.000,00.-  eura

Konkursni Žiri ima pravo da po sopstvenoj procjeni dodijeli dvije prve, ili druge, nagrade, u kom se slučaju nagradni fond dijeli na dva jednaka dijela, ili da ne dodijeli predviđene nagrade ako smatra da konkursni radovi ne zadovoljavaju predviđene kriterijume.

Nagrade će se isplatiti u neto iznosu.

 

Završetkom Konkursa i dodijelom nagrada, prestaju sve obaveze Agencije i “Vektra Montenegro” d.o.o. prema nagrađenim autorima. Nagrađeni radovi postaju vlasništvo “Vektra Montenegro” d.o.o., koja ih može koristiti u cjelosti ili u pojedinostima, uz poštovanje autorskih prava učesnika Konkursa.

Predajom rada učesnik Konkursa prihvata sve propozicije ovog Konkursa.

Radovi koji nijesu nagrađeni, ili nijesu zadovoljili uslove Konkursa, vraćaju se autorima - podizanjem na arhivi Agencije u roku od 30 dana od proglašenja rezultata Konkursa.

Nakon tog roka Agencija nema obaveze prema učesniku u pogledu čuvanja radova.

 

8.Oprema konkursnog rada

 

Svaki konkursni rad ( svi panoi ) mora biti u posebnom omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom "Konkurs-ne otvaraj".  Konkursni rad mora imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom.

Svi grafički prilozi su na čvrstoj, lakoj podlozi formata B1.

Uz  konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dvije neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom "Konkurs-ne otvaraj" i to:
-kovertu sa naznakom "Idejno rješenje-tekstualni prilozi”
-kovertu sa naznakom "Podaci o autoru”,

-CD sa odabranim prilozima

 

9.Podloge za konkursni rad

 

Kao podlogu za izradu konkursnog rada učesnici Konkursa dobijaju slijedeće podloge:

-Tekstualni dio: 

•  Raspis Konkursa

•  Projektni zadatak

-Grafički dio:    

•  Geodetska podloga

•  Aero-foto snimak

•  Foto dokumentacija

 

10.Sadržaj konkursnog rada

 

Učesnici su obavezni da u okviru Konkursa dostave slijedeću dokumentaciju:

-Tekstualni dio:

• Obrazloženje na maks. 5 kucanih strana, sa tabelom

ostvarene bruto kvadrature po namjeni prostora.Posebnim

prilogom utvrditi orijentacionu investicionu vrijednost

predloženog Idejnog rješenja .

-Grafički dio:

• Situacioni prikaz kompleksa sa širim okruženjem R1:2000

Sa ciljem prikazivanja položaja novog objekta u urbanom tkivu i njegovih saobraćajnih veza sa okruženjem kao i odnosom prema ključnom prostornom sadržaju lokacije – moru i morskoj obali.

• Urban. rješenje sa uređenjem otvorenih prostora i elementima

oblikovanja prostora ( osnove, presjeci, izgledi )   R1:500

Sa ciljem prikazivanja urbanističke organizacije i obrade neposredne lokacije na kojoj se nalazi objekat hotela. Osnove , presjeci i izgledi su u funkciji definisanja odnosa objekta sa parternim rješenjem kompleksa i visinske i horizontalne regulacije drugih objekata u neposrednom okruženju.

• Arh. Idejno rješenje objekta ( osnove, presjeci, izgledi ) R1:200

Sa ciljem prikazivanja svih relevantnih arhitektonskih karakteristika objekta

• Trodimenzionalni prikazi objekta

Sa ciljem prikazivanja prostorno – oblikovnih osobina objekta I njegovog pojavnog oblika u prostoru.

• Prilozi po izboru autora

Sa ciljem dopunskog afirmisanja autorskog koncepta.


11.Konkursni Žiri 

 

Agencija za izgradnju i razvoj H.Novog i “Vektra-Montenegro” d.o.o. Podgorica,raspisuju opšti, javni i anonimni,  imenuju konkursni Žiri u sastavu:

- arh. Maja Velimirović-Petrović, predsjednik žirija

- arh. Vladislav Nikić, član

- prof.arh. Ivan Rašković, član

- prof.ing. Duško Lučić, član

- arh. Slobodan Popović, član

- mr. Boris Ilijanić, član

- arh. Zoran Đurđenović, član

Izvjestioci:

- arh.Jasna Tičić

- arh.Snežana Šunić

Troškove rada konkursnog Žirija objezbeđuje “Vektra Montenegro” d.o.o. Podgorica.

Izvjetioci će prije početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispjelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima Konkursa. Radovi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa ili su stigli van konkursnog roka neće se uzeti u razmatranje.

Konkursni Žiri će donijeti Poslovnik o svom radu kojim će biti precizirani i ostali kriterijumi za ocjenu najboljeg rešenja.

 

12.Vlasnička prava

 

Učesnici Konkursa  su saglasni da se njihovi radovi mogu, po odluci Agencije, javno izložiti u roku od 30 dana nakon objavljivanja rezultata Konkursa
Vektra-Montenegro” d.o.o. zadržava pravo da pojedine nagrade ne dodijeli, u koliko konkursni Žiri donese takvu odluku.

Vlasnička prava nagrađenih radova prelaze u vlasništvo Vektra-Montenegro” d.o.o., poslije isplate nagrada.
“Vektra-Montenegro” d.o.o. može ove radove koristiti samo za potrebe izgradnje objekta koji je predmet ovog Konkursa.

Svoju saglasnost na gore iznijeta vlasnička prava autor rada daje samim učešćem na Konkursu.

 

13.Završne odredbe

 

Rezultate i obrazloženje odluke konkursnog Žirija objaviće Agencija za izgardnju i razvoj Herceg Novog u sredstvima javnog informisanja i na web site Komisije za javne nabavke.
Završni izveštaj konkursnog Žirija

Konkursni materijali mogu se podizati svakog radnog dana od 10 do 12 časova, od 20.03.2010.god. u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, ili preuzeti na Internet adresi: www.agencijahnovi.co.me

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina