*
Društvo arhitekata Beograda - Урбанистичко-архитектонски конкурс за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Урбанистичко-архитектонски конкурс за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу

Katalog konkursnih radova anonimnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za izradu idejnog rešenja za izgradnju objekta Gradske galerije na Kosančićevom vencu u Beogradu


 

Одговори на питања Кос. Венац 13.pdf

_ _ _

Одговори на питања Кос. Венац 12.pdf

_ _ _

Одговори на питања Кос. Венац 11.pdf

_ _ _

ODGOVOR na grupu pitanja 10.pdf

_ _ _

ODGOVOR na grupu pitanja 8.pdf

_ _ _

Oдговор на групу питања 7 (1).pdf

Одговори на питања Кос. Венац 7.pdf

_ _ _

Лагум-допуна одговора на питања Кос. Венац 6.pdf

Одговори на питања Кос. Венац 6 - исправка.pdf

Одговори на питања Кос. Венац 6.pdf

_ _ _

Одговори на питања Кос. Венац 5 -исправка.pdf

Одговори на питања Кос. Венац 5.pdf

Прилог питања 5..pdf

_ _ _

Одговори на питања Кос.Венац 4.pdf
_ _ _

Одговори на питања Кос. Венац 3.pdf
_ _ _

Одговори на питања Кос. Венац 2.pdf

Answer the question Kosancicev venac 2.pdf
_ _ _

Одговори на питања Кос. Венац 1.pdf

Answer the question Kosancicev.venac 1.pdf


 

Република Србија – град Београд -
Градска управа Града Београда -
Агенција за инвестиције и становање
Београд, Трг Николе Пашића број 6
Београд,  26.08.2016.године


На основу чланова 55. став 1. тачка 4. и 57., а у вези са чланом 38. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15), објављујемо

 

 

            ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

за јавну набавку

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА НА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ

 (јавнa набавкa број 19/16)

Назив наручиоца: Република Србија - Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање;

Конкурс организује Град Београд, Агенција за инвестиције и становање у сарадњи са Секретаријатом за културу, Заводом за заштиту споменика културе града Београда и спроводиоцем конкурса Друштвом архитеката Београда.

Адреса наручиоца: Београд, Трг Николе Пашића бр. 6;

Интернет страница наручиоца:www.beograd.rs;

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;

Циљ конкурса:

Циљ овог конкурса је изналажење најквалитетнијег Идејног решења за изградњу новог галеријског простора који треба да, у складу са конкурсним подлогама обезбеди услове за адекватну презентацију дела (савремене) уметности и архитектуре, са одговарајућим високим техничким стандардима, као и високим стандардима безбедности и у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта.

Идеални услови галерије треба да допринесу повећању атрактивности просторне целине Косанчићев венац, као и да развијају и јачају положај градске галерије као важног партнера у међународној размени изложби и другим облицима међународне сарадње.

Опис и захтев у вези дизајна:

Недостатак изложбених простора у Београду  условио је потребу за изградњом савременог објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу бр. 27 у Београду који треба да:

-        обезбеди услове за адекватану презентацију дела ликовних и примењених уметности и архитектуре,

-        доприносе повећању атрактивности просторне целине Косанчићев венац,

-        нуди прилику за јачање туристичке, културне и архитектонске атрактивности  и привлачности,  као и побољшање туристичког маркетинга  културне баштине, а самим тим повећава и економску вредност простора на начин који је компатибилан за град и околину,

-        развија и јача положај градске галерије као важног партнера у међународној размени изложби и другим облицима међународне сарадње.

Градска галерија је планирана кaо простор доступан за различите категорије корисника:

национални  и међународни  посетиоци, туристи, студенти, истраживачи и уметници .....

Начин и рок за предају дизајна:

Предаја конкурсних радова

Учесник конкурса подноси конкурсни рад непосредно (преко писарнице)или путем поште у непрозирној мапи / коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу: Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе Пашића бр. 6, Београд.  

На омоту се налази само папир формата А4 на коме су уписани шифра рада и назнака „Конкурсни рад за јавну набавку услуга број: 19/16 - Израда идејног решења на урбанистичко-архитектонском конкурсу за изградњу објекта Градске галерије на Косанчићевом венцу (НЕ ОТВАРАТИ)“.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је (75 дана од датума објављивања) 09.11.2016.године до 13:00 часова без обзира на начин подношења (непосредно или поштом).За радове предате поштом крајњи рок је рок приспећана писарницу.

Наручилац ће, по пријему одређеног конкурсног рада, на папиру формата А4 на коме су уписани шифра рада и назнака назива конкурса, а који се лепи на мапу / коверту, односно кутију у којој се конкурсни рад налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум конкурсног рада према редоследу приспећа.

Уколико је конкурсни рад достављен непосредно,наручулац ће учеснику конкурса предати потврду пријема конкурсног рада. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема конкурсног рада.

Конкурсни рад кога наручилац није примио у року одређеном за подношење конкурсних радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се могу конкурсни радови подносити, сматраће се неблаговременим, те исти неће бити разматран.

Трошкове предаје конкурснихрадова сноси учесник конкурса.

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију:

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица којииспуњавају следеће услове:

-       да ауторили стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом одговорног пројектанта (лиценца 300 или 301 Инжењерске Коморе Србије), који представља тим.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Целокупну Конкурсну документацију учесници конкурса могу преузети са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, интернет странице Наручиоцаwww.beograd.rs, Портала града Београда https://nabavke.beograd.gov.rs.као и интернет странице Друштва архитеката Београдаwww.dab.rs

Критеријум за оцену дизајна:

Радови ће бити вредновани према успешности интерпретације сложених конкурсних задатака наведених у програму конкурса, као и према оригиналном и креативном приступу решењу проблема у конкретним затеченим условима.

Радови ће бити вредновани према следећим критеријумима:

1.

вредновање архитектонско - урбанистичког концепта у складу са значајем локације (остварена усклађеност са наменом и амбијенталним  вредностима  окружења)

25 бодова

2.

постигнути високи квалитет обликовања спољњег и унутрашњег простора галерије

25 бодова

3.

функционалност, рационалност и технолошка усклађеност са савременим концептима  организације изложбених поставки  са омогућавањем фазне реализације

30 бодова

4.

рационалност конструктивног система

5 бодова

5.

примена мера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије

5 бодова

6.

однос  према одрживом циклусу коришћења и одржавања објекта

5 бодова

7.

инвестиционо-економски аспект решења

5 бодова

Напомиње се да је обавезујуће поштовање услова расписа и програма конкурса.

Жири задржава право да елиминише из даљег поступка вредновања пројекте који не задовољавају поменуте критеријуме и условљености дате програмом конкурса.

Одлука жирија о додели награда је коначна и неопозива у складу са наведеном процедуром и условима вредновања.

Имена чланова Жирија:

Решењем Наручиоца о образовању жирија, број XXVIII-04 бр. 404-6-2/2016 од ­­28.06.2016. године, образован је Жири за предметни конкурс, у следећем саставу:

 1. Председник Жирија, ванредни проф. Зорица Савичић, дипл.инж.арх.;
 2. проф. Димитрије Пецић, дипл. сликар и графичар, члан Жирија;
 3. проф. Зоран Булајић, дипл.арх.ун.прост., члан Жирија;
 4. мр Владимир Ловрић, дипл.инж.арх., члан Жирија;
 5. Небојша Мињевић, дипл.инж.арх., члан Жирија;
 6. мр Милутин Фолић, дипл.инж.арх., члан Жирија;
 7. мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх., члан Жирија.

Заменици чланова жирија (према редном броју члана жирија):

 1. др. Владимир Анђелковић, дипл. инж.арх., заменик председника жирија;
 2. проф. Данијела Фулгоси, дипл. сликар и графичар;
 3. Оливер Станковић, дипл.инж.арх.;
 4. Косана Рошуљ, дипл.инж.арх.;
 5. Татјана Виденовић, дипл.инж.арх.;
 6. Владан Вукосављевић, дипл.правник;
 7. Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.

Да ли одлука Жирија обавезује наручиоца: Да

 

Број и вредност награда:

Нето наградни фонд износи 1.500.000 дин. Уколико у прописаном року пристигне мин. 10 радова, жири ће доделити следеће награде у нето износу:

Прва награда               600.000,00 динара
Друга награда
             400.000,00 динара
Трећа награда
             300.000,00 динара

Два откупа од по          100.000,00 динара

Жири ће расподелу награда и откупа извршити у свему према одредбама Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС", број 31/2015), са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.

Жири ће доделити једну прву награду.

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.

Жири има право и да прогласи посебна признања (посебне похвале, без новчане накнаде).

Све награде и откупе, учесницима исплаћује наручилац (Агенција за инвестиције и становање).Исплата награда и откупа у нето износу са увећаним припадајућим порезима и доприносима/са урачунатим ПДВ, ће се извршити преносом средстава на текући рачун Аутора, у року од 45 дана од дана објављивања резултата конкурса.

 

Да ли ће са победником бити закључен уговор о јавним услугама:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку конкурса за дизајн у складу са чланом 38. став 5. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), поступак у којем се исплаћују награде учесницима.

Рок за доношење одлуке наручиоца:

По спровођењу процедуре јавних набавки у складу са Правилником Градске управе, Наручилац ће на основу Одлуке жирија, обзиром да одлука Жирија обавезује наручиоца, донети образложену одлуку о резултатима/додели награда.

Наручилац ће, због обимности и сложености како конкурсних радова, тако и прегледа истих, одлуку донети у року од 40 дана од дана подношења конкурсних радова.

Лице за контакт:

-       мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх.

-       Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.

-       Даница Јовановић, дипл. правник,

сваког радног дана (понедељак - петак) у времену од 07:30 до 15:30 часова.

Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ДИРЕКТОР

Лука Петровић                      

 

Конкурсна документација.pdf          

INVITATION FOR PARTICIPATION IN DESIGN CONTEST.docx           

TENDER DOCUMENTATION.doc                                                                              

 

   

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina