*
Društvo arhitekata Beograda - САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА јавног отвореног једностепеног анонимног архитектонског конкурса за идејно решење нове зграде ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, Карађорђева улица број 13 у Београду

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА јавног отвореног једностепеног анонимног архитектонског конкурса за идејно решење нове зграде ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО, Карађорђева улица број 13 у Београду

Расписивач - Наручилац конкурса :

Ансамбл народних игара и песама Србије КОЛО, Митрополита Петра 8, Београд

Спроводилац конкурса:

Друштво архитеката Београда, Кнеза Милоша 7а/III, Београд

До предвиђеног рока предато је укупно 17конкурсних радова.

Жири је радио у саставу:

Председник Жирија

Проф.Михаило Тимотијевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда

И чланови:

Владимир Декић, дипл.продуцент у позоришту, радију и култури, директор „Ансамбла народних игара и песама Србије КОЛО“, представник Наручиоца

Марко Стојчић, дипл.инж.арх., Главни урбаниста Града Београда, представник Наручиоца

Анђела Карабашевић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда

Зоран Радојичић, дипл.инж.арх., представник Друштва архитеката Београда

На састанку одржаном дана 02.11.2019. године, Жири је већином гласова донео следеће Одлуке, како следе у оквиру предвиђеног наградног фонда :

Прва награда у износу од 1.000.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 11235 – радна шифра 16

Конкурс је рађен у оквиру пројектног бироа „ZABRISKIE doo“, Београд

Аутори – чланови ауторског тима:

Милка Гњато, дипл.инж.арх., Иван Зулиани, магистар инж.арх., Ивица Марковић, дипл.инж.арх., Федор Јурић, дипл.инж.арх., Мартина Милошевић, дипл.инж.арх., Душица Плазинчић, дипл.инж.арх.

Сарадници- стручни консултанти:

Др Драган Новковић, дипл.инж.елект., Ана Дајић, М.А. етнолог антрополог, др Миодраг Грбић, маст.инж.арх., Владимир Лалицки, дипл.инж.арх., Маја Ђорђевић, дипл.инж.пејзаж.арх.

Друга награда у износу од 600.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 01030- радна шифра 07:

Ауторски тим ARCVS

Арх.Бранислав Реџић, арх.Драган Ивановић, арх.Зоран Миловановић, арх.Сузана Тисовец, арх.Милица Тасић, арх.Душан Милошев, арх.Невенка Реџић

Консултанти:

Конструкција: инж.Срето Кузмановић

Акустика: инж.Миомир Мијић, инж.Драгана Шумарац Павловић

Трећа награда у износу од 300.000,00 динара додељена је раду са ауторском шифром 08280- радна шифра 02

Аутори: Милош Јокић, м.арх., Тијана Мачкић, м.арх., Душан Николић, м.арх., Никола Гјоргјиевски,м.арх. и маст.пејзж.арх. и урбанизма

Сарадници: Стефан Илић, м.арх., Милан Савовић, б.арх.

Додељена су три једнаковредна умањена откупа у износима од по 100.000,00 динара :

Ауторска шифра 80113 – радна шифра 03

Ауторски тим: Ристе Добријевић, дипл.инж.арх., Љиљана Чавић, дипл.инж.арх.

Ауторска шифра 58349 – радна шифра 10

Аутор : Unknown Studio doo, Београд

Ауторски тим: Јована Милетић, м.арх., Јелена Обрадовић, м.арх., Мина Недељковић, м.арх., Дејан Дринчић, диа, Милоје Крунић, диа, Александар Ћопић, м.арх.

Ауторска шифра 00100 – радна шифра 15

Аутор : Милан Караклић, маст.инж.арх.

Информација о месту и датуму отварања изложбе и дискусије ће се накнадно објавити на интернет порталу сајтaАнсамбл народних игара и песама Србије КОЛО www.kolo.rs

и Друштва архитеката Београда www.dab.rs.

 


 

NAGRAĐENI RADOVI:

Prva nagrada - autorska šifra 11235 – radna šifra 16
Konkurs je rađen u okviru projektnog biroa „ZABRISKIE doo“, Beograd
Autori – članovi autorskog tima:
Milka Gnjato, dipl.inž.arh., Ivan Zuliani, magistar inž.arh., Ivica Marković, dipl.inž.arh., Fedor Jurić, dipl.inž.arh., Martina Milošević, dipl.inž.arh., Dušica Plazinčić, dipl.inž.arh.
Saradnici- stručni konsultanti:
Dr Dragan Novković, dipl.inž.elekt., Ana Dajić, M.A. etnolog antropolog, dr Miodrag Grbić, mast.inž.arh., Vladimir Lalicki, dipl.inž.arh., Maja Đorđević, dipl.inž.pejzaž.arh.

Druga nagrada - autorska šifra 01030- radna šifra 07
Autorski tim ARCVS
Arh.Branislav Redžić, arh.Dragan Ivanović, arh.Zoran Milovanović, arh.Suzana Tisovec, arh.Milica Tasić, arh.Dušan Milošev, arh.Nevenka Redžić
Konsultanti:
Konstrukcija: inž.Sreto Kuzmanović
Akustika: inž.Miomir Mijić, inž.Dragana Šumarac Pavlović

Treća nagrada -  autorska šifra 08280- radna šifra 02
Autori: Miloš Jokić, m.arh., Tijana Mačkić, m.arh., Dušan Nikolić, m.arh., Nikola Gjorgjievski,m.arh. i mast.pejzž.arh. i urbanizma
Saradnici: Stefan Ilić, m.arh., Milan Savović, b.arh.

Otkup - Autorska šifra 80113 – radna šifra 03
Autorski tim: Riste Dobrijević, dipl.inž.arh., Ljiljana Čavić, dipl.inž.arh.

Otkup - Autorska šifra 58349 – radna šifra 10
Autor :  Unknown Studio doo, Beograd
Autorski tim: Jovana Miletić, m.arh., Jelena Obradović, m.arh., Mina Nedeljković, m.arh., Dejan Drinčić, dia, Miloje Krunić, dia, Aleksandar Ćopić, m.arh.

Otkup - Autorska šifra 00100 – radna šifra 15
Autor : Milan Karaklić, mast.inž.arh.

 

NENAGRAĐENI RADOVI:

Autorska šifra 02743 - rš 01
Autorski tim: STUDIO MARGUERY DOO
Autor: Alen Gvozdenović, dia
Koautori: Gregory Pasquier, direktor i autor teksta, Ljiljana Bogićević, dia, Kornelija Mamužić, dia, Petar Veselinović dia, Stevan Jevtović dia, Goran Grgić, dia.
Saradnici: Vesna Gvozdenović, istraživački rad, Nataša Gvozdenović, istraživački rad, Tian Li, arhitekta, Yan Qi, arhitekta, Segolene De Penfentenyo, arhitekta, Lorena Solis, arhitekta
Saradnici na izradi 3D modela: Nikola Lajić, dia, Siniša Babić, dia, Nemanja Jovanović, dia, Nemanja Novaković

Autorska šifra 79831 – rš 04
Autorski tim: Atanacković Jeličić Jelena, dipl.inž.arh., Despotović Jelena, dipl.inž.arh., Ecet Dejan, dipl.inž.arh., Jolović Jelena, dipl.inž.arh., Kojić Radomir, dipl.arh., Maraš Igor, dipl.inž.arh., Medić Saša, dipl.inž.arh. Miškeljin Ivana, dipl.inž.arh., Radović Milenko, dipl.inž.arh., Saša Tkačenko, vizuelni umetnik, Todorov Marko, dipl.inž.arh.
Konsultant: dr Radivoje Dinulović, redovni profesor

Autorska šifra 23194 – rš 05
Autori: dipl.inž.arh. Dušanka Ruski Pantelić, mast.inž.arh. Miloš Pantelić, mast.inž.arh. Mila Pantelić.

Autorska šifra 23613 - rš 06
Autori: Konzorcijum A+A, Arco proect DOO+Art project DOO
Radni tim: Petar Arsić, dia, Aleksandar Nedeljković, dia, Đorđe Nedeljković, dia, Ana Virijević, dia, Danilo Arsić, dia, Aleksandar Simonović, dia, Radoš Pešić, dia, Mirjana Sekulić, d.i.hort.
Konsultanti: Jovanka Đorđević -Ciganović, dia, Svetlana Perović, dia, Đorđe Nenadović, dia

Autorska šifra 72593- rš 08 – autori ne žele da im se konkursni rad u bilo kom obliku prezentuje kao i objava  imena učesnika

Autorska šifra 16333- rš 09
Autor konkursnog predloga: Bratislav Jovanović, dia

Autorska šifra 11777-rš 11
Autori: Jelena Stanković, Stefan Milićević

Autorska šifra 54321- rš 12
Autori: Dejan Miletić, dia, Milan Vujović, dia

Autorska šifra 31512- rš 13
Autorski tim: Spring Studio: Milan Božić, arh., Maja Dragišić, arh.,  Milica Milosavljević, arh., Jelena Kesić, arh.
Saradnik: Katarina Crljenica, arh.

Autorska šifra 51105- rš 14
Autor: STUDIO DAB: Biljana Andrić, dia
Članovi tima: Stevan Jakovljević, dia, 3d model, Nikola Arsić, dia, grafička prezentacija

Autorska šifra 15862- rš 17
Autorski tim: Ilja Mikitišin, dipl.inž.arh., Nemanja Dačić, MSc Arch.
Miljan Salata, MSc Arch, Igor Mikitišin, MSc Arch, Rajko Anđelić, MSc Arch, Miloš Pašić, MSc Arch.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina