*
Društvo arhitekata Beograda - Arhitektonski događaj godine 2009

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Arhitektonski događaj godine 2009

Društvo arhitekata Beograda objavljuje raspis konkursa za dodelu novoustanovljene nagrade

ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE za 2009.godinu

 

Nagrada DAB-a predstavlja priznanje za izuzetan doprinos afirmaciji vrednosti savremene arhitekture i arhitektonske kulture grada Beograda.

 

Žiri za dodelu nagrade:

Prof.Darko Marušić, d.i.a., član UO DAB-a, predsednik Žirija

Zoran Alimpić, zamenik predsednika Skupštine grada Beograda

Prof.dr Miodrag Šuvaković, Univerzitet  umetnosti u Beogradu - Fakultet muzičke umetnosti

Zorica Savičić, d.i.a., član UO DAB-a

Doc. Mr Vladimir Milenković, d.i.a., Univerzitet u Beogradu- Arhitektonski fakultet

 

Pravo na predloge  za Nagradu DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' imaju članovi Društva arhitekata Beograda, Žiri Nagrade, institucije i građani. Svaki predlagač može ponuditi više predloga za Nagradu.

Predlozi za Nagradu se dostavljaju DAB-u od  10.03. do 15.04.2010. godine na adresu Društvo arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, soba 32 radnim danima od 08,00 do 15,00 časova.

U skladu sa Statutom i programskim ciljevima Društva arhitekata Beograda a u svrhu afirmacije vrednosti savremene arhitekture i arhitektonske kulture, Upravni odbor DAB-a donosi

 

Pravilnik Nagrade Društva arhitekata Beograda

''ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE''

 

Član 1.

Odlukom UO DAB-a od 12.02.2010. godine ustanovljena je nagrada DAB-a ''Arhitektonski događaj godine''.

Nagrada DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' predstavlja priznanje Društva arhitekata Beograda za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji vrednosti savremene arhitekture i arhitektonske kulture grada Beograda.

 

Član 2.

Nagrada se dodeljuje arhitektima- članovima DAB-a, pojedincima i institucijama za dela koja predstavljaju poseban doprinos oblastima arhitekture i urbanizma Beograda i time zavređuju epitet ''događaja godine''.

 

Član 3.

Pojam ''događaj'' u arhitekturi, u smislu ovog Pravilnika, odnosi se na dela i ideje koje odstupaju od ustaljenog, ostvaruju iskorak u odnosu na tekuću praksu, osvajaju nove prostore kreativnosti  i ukazuju na moguće pravce

kretanja arhitektonsko-urbanističke misli.

 

Član 4.

Pojam ''delo'', u smislu ovog Pravilnika, odnosi se na različite kategorije arhitektonsko-urbanističkog stvaralaštva i to: arhitektonske realizacije, arhitektonsko-urbanističke projekte, profesionalne i studentske, studije, publicističku i izložbenu delatnost, manifestacije i druge medije.

 

Član 5.

Kriterijumi za izbor dela za Nagradu DAB-a Arhitektonski događaj godine su:

- SAVREMENOST: Delo sadrži kreativno- kritički stav prema danas prisutnom sistemu vrednosti u arhitekturi i urbanizmu Beograda.

- ANGAŽOVANOST: Delo donosi pozitivne promene i predstavlja pomak u odnosu na profesionalni, društveni i kulturni kontekst naše sredine.

-  KRITIČNOST: Delo otvara i problematizuje teme i pitanja od značaja za razvoj i afirmaciju vrednosti savremene arhitekture i urbanizma kao i arhitektonske etike i kulture.

-  ODGOVORNOST: Delo afirmiše i unapređuje identitet, urbani ambijent i urbani lik grada.

 

Član 6.

Nagrada DAB-a se odnosi na dela nastala ili završena u vremenskom periodu  1. januar- 31.decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se Nagrada dodeljuje.

 

Član 7.

Nagrada DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' dodeljuje se tokom Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, po pravilu svake godine.

 

Član 8.

Nagradu DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'', u formalnom smislu, predstavlja Povelja DAB-a.

 

Član 9.

Osim Nagrade, za dela koja ispunjavaju uslove, odnosno kriterijume za izbor koji su definisani u članu 5 ovog Pravilnika, mogu se dodeliti do tri Priznanja. Odluka o dodeli Priznanja u nadležnosti je Žirija nagrade

 

Član 10.

Pravo na predloge dela za Nagradu DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' imaju arhitekti- članovi Društva arhitekata Beograda, Žiri Nagrade, institucije i građani.

Svaki predlagač može ponuditi više predloga za Nagradu.

 

Član 11.

Na konkursu ne mogu uzeti učešća sledeće osobe:

1) lica koja su neposredno angažovana u organizovanju Konkursa i

2)  lica u najužem srodstvu sa navedenim u tački 1 i  koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja Konkursa  (stalni partneri, vlasnisi projektnog biroa , stalni saradnici i sl.).

 

Član 12.

Predlog za nagradu sadrži:

- Prijavu dela za nagradu, izjavu autora dela o prihvatanju kandidature za Nagradu, izjavu autora dela o nastanku ili završetku  i obrazloženje predloga

- Karakteristične predloge koji pružaju celovit uvid u referentnost dela za Nagradu; grafičke priloge, tekstualna objašnjenja i fotografije. Predlog može sadržati i prethodno objavljene ocene, mišljenja i kritike kao i drugi raspoloživi materijal koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i potkrepljuje razlog za kandidaturu.

Svi predlozi – prilozi  se predaju u analognoj i digitalnoj formi.

 

Član 13.

Predlozi za Nagradu DAB-a se predaju u Društvu arhitekata Beograda prema Terminskom planu Nagrade (Član 15 ovog Pravilnika).

 

Član 14.

Žiri Nagrade DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' od pet članova imenuje Upravni odbor Društva arhitekata Beograda.

Rad Žirija definisan je Poslovnikom o radu Žirija koji se daje u prilogu ovog Pravilnika i predstavlja njegov sastavni deo.

 

Član 15.

Terminski plan Nagrade DAB-a u 2010.godini:

-Raspis za dostavljanje predloga za Nagradu...........................................10.03.2010.

-Dostavljanje predloga za Nagradu........................................................do 15.04.2010

-Rad Žirija Nagrade...............................................................od 15.04. do 01.05.2010.

-Izložba predloženih dela za Nagradu na manifestaciji BINA.................07.05.-15.05.2010.

-Dodela N agrade na manifestaciji BINA.....................................................15.05.2010.

 

Predsednik Upravnog odbora

Društva arhitekata Beograda

Docent Ivan Rašković, dia, s.r.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina