*
Društvo arhitekata Beograda - ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE 2012

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE 2012

SAOPŠTENJE ŽIRIJA KONKURSA ZA

"ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE" 2012.

NAGRADA DRUŠTVA  ARHITEKATA BEOGRADA

 

( tekst koji je pročitala članica Žirija Milica Tomić) u Kulturnom centru Beograda, dana 23.04.2013.godine – u okviru programa BINA 2013.)

 

U ime Žirija konkursa za "ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE" 2012.,  u sastavu Mia David, Milica Tomić, Marija Milinković, Pavle Stamenović i predsednik Žirija Đorđe Stojanović - htela bih da vam predstavim sledeće zaključke, kao i smernice kojima su vodjene naše odluke. I zapravo, koji su to projekti, radovi, ideje, koncepti, odnosno dogadjaji koji su se našli na stolu za žiriranje…i tu dolazimo do jednog važnog podatka - da smo naišli na neverovatno mali broj predloga. Ovo je pre svega uticalo na našu odluku da ne dodelimo  priznanja.

Medjutim hteli bi da pomenemo nekoliko projekata i medju njima jedan značajan predlog, a to je knjiga Mustafe Musića koja jeste važan dogadjaj, jer pokreće ideju otvaranja i objavljivanja arhiva jednog arhitekte koji ima značajnu ulogu u arhitekturi Srbije.

Obzirom na to da smo jednoglasno doneli odluku vezanu za glavnu nagradu, vodeći se time da pojam ''događaj'' u arhitekturi, odnosi se na “dela i ideje koje odstupaju od ustaljenog, ostvaruju iskorak u odnosu na tekuću praksu, osvajaju nove prostore kreativnosti i ukazuju na moguće pravce kretanja arhitektonsko-urbanističke misli”, takodje smo bili jedinstvenog mišljenja da priznanja želimo da stavimo u dijalog sa glavnom nagradom i da u odnosu na

glavnu nagradu želimo da afirmišemo jednu drugačiju poziciju. Dakle, što se tiče pratećih nagrada, fokus naše diskusije su bili projekti i dela koja imaju direktan, aktivan odnos prema društvu i prostoru, kao i 'hvatanje u koštac' sa problemima obzirom na uslove u kojima živimo, a to su ekonomska i politička kriza, a pre svega kriza društva, i shodno tome kriza obrazovanja.

Tim povodom smo izdvojili nekoliko projekata koji se bave kreiranjem prostora društvenosti i ispituju razloge krize obrazovanja.

A to su: ministarstvo prostora i njihove delatnosti tokom 2012 godine ko gradi grad, odnosno pametnija zgrada i jedan mnogo radikalniji i konsekventniji pristup, koji se pojavio u našoj

diskusiji, a to je studenstki plenum.

Predlog da se (studentskom) Plenumu (na Filozofskom i Filološkom fakultetu) i aktivnostima koje je sprovodio tokom 2012 godine (kao rezultat studentske borbe pokrenute 2011 godine) za pravo na samoorganizaciju i samoobrazovanje, kao i vraćanje ideje obrazovanja kao javnog dobra za sve, tiče se pre svega kreiranja prostora društvenosti koje otvara pitanja bitna za celinu, odnosno za sve njene članove i ulazi u otvoren dijalog sa državom i civilnim

društvom. Prostor društvenosti u kome je plenum kao organ direktne demokratije moguć postavlja pitanje: kome pripada grad i javni prostor? Ovo je odlučan zaokret u odnosu na procese privatizacije opšteg i javnog dobra i činjenici da su urbani i javni prostor izručeni privatizaciji koja je u poslednjih 20 godina samorazumljiva i ne nailazi na otpor.

U tom smislu je Plenum mesto na kojem se zaustavlja privatizacija javnog prostora i afirmiše potraga za alternativama. Medjutim nažalost ovako postavljeni projekti su ovom prilikom za žiri bili nemerljivi, i ostali su van konkurencije nagrade za priznanje i u senci glavne nagrade. Žiri smatra da nedodeljivanje nagrade može da otvori prostor za diskusiju društva o

važnim pitanjima koja su proistekla iz nepotkupljivog života.

 

NAGRADA ZA “ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE” 2012. dodeljuje se

prof. dr Vladanu Đokiću i dr Petru Bojaniću,

za koncepciju i organizaciju konferencije “Architecture of Deconstruction. The Specter of Jacques Derrida”, održane u Beogradu od 25. do 27. oktobra 2012. godine

 

U kontekstu savremenih potreba za preispitivanjem arhitektonskih i društvenih vrednosti međunarodna konferencija “Architecture of Deconstruction. The Specter of Jacques Derrida” predstavlja važan presedan: ovaj događaj nije samo novina u odnosu prethodnu praksu, već i jedinstven slučaj, koji uspostavlja novi standard. Izborom teme koja aktuelizuje odnos između arhitekture i filozofije, autori su u središte pažnje stručne javnosti postavili pitanje značaja arhitektonske teorije. Pozivajući se na referentan istorijski događaj, izložbu Dekonstruktivistička arhitektura iz 1988. godine, organizatori konferencije su okupili potvrđene stručnjake iz nekoliko zemalja i temu otvorili za široku akademsku i stručnu publiku. Predavanjima je prisustvovalo preko 400 registrovanih učesnika, a po završetku konferencije pripremljen je zbornik intervjua i formirana je internet platforma, koja ima za cilj otvaranje polja arhitekture ka drugim disciplinama i unapređenje arhitektonske edukacije. U širem smislu, konferencija predstavlja presedan i po tome što je osmišljena, pripremljena i realizovana u formatu  debate, koja čini jedan od nedovoljno zastupljenih vidova kulture komunikacije u našoj struci i sredini.

 

AOD.pdf

 


 

Društvo arhitekata Beograda objavljuje raspis konkursa za dodelu nagrade

ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE

za 2012.godinu

 

Nagrada DAB-a predstavlja priznanje za izuzetan doprinos afirmaciji vrednosti  sаvremene arhitekture i arhitektonske kulture grada Beograda.

 

Žiri za dodelu nagrade :

Arhitekta  Mia David, direktorka Kulturnog Centra Beograda

Vizuelna umetnica Milica Tomić

Arhitekta  Marija Milinković, asistent, Arhitektonski fakultet

Arhitekt Đorđe Stojanović, docent, Arhitektonski fakultet

Arhitekt Pavle Stamenović, asistent, Arhitektonski fakultet

 

 

Pravo na predloge za Nagradu DAB-a „Arhitektonski događaj godine“ imaju članovi Društva arhitekata Beograda, Žiri Nagrade, institucije i građani. Svaki predlagač  može ponuditi više predloga za Nagradu.

 

Predlozi za Nagradu se dostavljaju Društvu arhitekata Beograda od 01.03.2013. do  29.03.2013. na adresu: Društvo arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, soba 32, radnim danima od 09,00 do 15,00 časova.

Dodela Nagrade će biti u okviru manifestacije BINA 2013 ( www.bina.rs).


 

 


 

U skladu sa Statutom i programskim ciljevima Društva arhitekata Beograda a u svrhu afirmacije vrednosti savremene arhitekture i arhitektonske kulture, Upravni odbor DAB-a donosi

 

 

Pravilnik Nagrade Društva arhitekata Beograda

''ARHITEKTONSKI DOGAĐAJ GODINE''

 

 

 

Član 1.

Odlukom UO DAB-a od 12.02.2010. godine ustanovljena je nagrada DAB-a ''Arhitektonski događaj godine''.

Nagrada DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' predstavlja priznanje Društva arhitekata Beograda za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji vrednosti savremene arhitekture i arhitektonske kulture grada Beograda.

 

 

Član 2.

Nagrada se dodeljuje arhitektima- članovima DAB-a, pojedincima i institucijama za dela koja predstavljaju poseban doprinos oblastima arhitekture i urbanizma Beograda i time zavređuju epitet ''događaja godine''.

 

 

Član 3.

Pojam ''događaj'' u arhitekturi, u smislu ovog Pravilnika, odnosi se na dela i ideje koje odstupaju od ustaljenog, ostvaruju iskorak u odnosu na tekuću praksu, osvajaju nove prostore kreativnosti  i ukazuju na moguće pravce kretanja arhitektonsko-urbanističke misli.

 

 

Član 4.

Pojam ''delo'', u smislu ovog Pravilnika, odnosi se na različite kategorije arhitektonsko-urbanističkog stvaralaštva i to: arhitektonske realizacije, arhitektonsko-urbanističke projekte, profesionalne i studentske, studije, publicističku i izložbenu delatnost, manifestacije i druge medije.

 

 

Član 5.

Kriterijumi za izbor dela za Nagradu DAB-a Arhitektonski događaj godine su:

- SAVREMENOST:  Delo sadrži kreativno- kritički stav prema danas prisutnom sistemu  vrednosti u arhitekturi i urbanizmu Beograda.

- ANGAŽOVANOST: Delo donosi pozitivne promene i predstavlja pomak u odnosu na profesionalni, društveni i kulturni kontekst naše sredine.

- KRITIČNOST:   Delo otvara i problematizuje teme i pitanja od značaja za razvoj i afirmaciju vrednosti savremene arhitekture i urbanizma kao i arhitektonske etike i kulture.

- ODGOVORNOST:  Delo afirmiše i unapređuje identitet, urbani ambijent i urbani lik grada.

 

 

Član 6.

Nagrada DAB-a se odnosi na dela nastala ili završena u vremenskom periodu  1. januar- 31.decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se Nagrada dodeljuje.

 

 

Član 7.

Nagrada DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' dodeljuje se tokom Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, po pravilu svake godine.

 

 

Član 8.

Nagradu DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'', u formalnom smislu, predstavlja Povelja DAB-a.

 

 

Član 9.

Osim Nagrade, za dela koja ispunjavaju uslove, odnosno kriterijume za izbor koji su definisani u članu 5 ovog Pravilnika, mogu se dodeliti do tri Priznanja. Odluka o dodeli Priznanja u nadležnosti je Žirija nagrade.

 

 

Član 10.

Pravo na predloge dela za Nagradu DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' imaju arhitekti- članovi Društva arhitekata Beograda, Žiri Nagrade, institucije i građani.

Svaki predlagač može ponuditi više predloga za Nagradu.

 

 

Član 11.

Na konkursu ne mogu uzeti učešća sledeće osobe:

 

1)       lica koja su neposredno angažovana u organizovanju Konkursa i

2)       lica u najužem srodstvu sa navedenim u tački 1 i  koja najneposrednije sa njima sarađuju u vreme trajanja Konkursa  (stalni partneri, vlasnisi projektnog biroa , stalni saradnici i sl.).

 

 

 

Član 12.

Predlog za nagradu sadrži:

Prijavu dela za nagradu, izjavu autora dela o prihvatanju kandidature za Nagradu, izjavu autora dela o nastanku ili završetku  i obrazloženje predloga.

Karakteristične predloge koji pružaju celovit uvid u referentnost dela za Nagradu; grafičke priloge, tekstualna objašnjenja i fotografije. Predlog može sadržati i prethodno objavljene ocene, mišljenja i kritike kao i drugi raspoloživi materijal koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i potkrepljuje razlog za kandidaturu.

Svi predlozi – prilozi  se predaju u analognoj i digitalnoj formi.

 

Član 13.

Predlozi za Nagradu DAB-a se predaju u Društvu arhitekata Beograda prema Terminskom planu Nagrade ( Član 15 ovog Pravilnika ).

 

 

Član 14.

Žiri Nagrade DAB-a ''Arhitektonski događaj godine'' od pet članova imenuje Upravni odbor Društva arhitekata Beograda.

Rad Žirija definisan je Poslovnikom o radu Žirija koji se daje u prilogu ovog Pravilnika i predstavlja njegov sastavni deo.

 

Član 15.

Terminski plan Nagrade DAB-a u 2013.godini:

 

Raspis za dostavljanje predloga za Nagradu...........................................      01.03.2013.

Dostavljanje predloga za Nagradu........................................................    do  29.03.2013.

Rad Žirija Nagrade...............................................................   od  30.03.  do  04.04.2013.

Izložba predloženih dela za Nagradu na manifestaciji BINA.. ……….18.04.-30.04.2013.

Dodela Nagrade u okviru  manifestacije BINA.....................…………18.04.-30.04.2013.

(detaljan program sa datumom i mestom proglašenja Nagrade će svi zainteresovani dobiti naknadno).

 

 

 

Predsednik Upravnog odbora

Društva arhitekata Beograda

  vanr.prof. Ivan Rašković, dia, s.r.

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina