*
Društvo arhitekata Beograda - Pijaca Senjak

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Pijaca Senjak

 

Društvo Arhitekata Beograda 

obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu društva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja pijace Senjak.

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU

 


 

Izdat je katalog radova prispelih na konkurs za opšti javni anketni anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu idejnih rešenja pijace „Senjak“ u Beogradu.Ovde možete preuzeti pdf. primerak.

 


 

OBAVEŠTENJE O DISKUSIJI O RADOVIMA KONKURSA ZA PIJACU SENJAK

Opština Savski venac i Društvo arhitekata Beograda, obaveštavaju vas da će se diskusija za opšti javni anketni anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu idejnih rešenja pijace „Senjak“ u Beogradu, održati u četvrtak 10.juna 2010. u 18,00 časova u Gradskoj opštini Savski venac, ulica Kneza Miloša 69, svečana sala  na prvom spratu.

 


 

OBAVEŠTENJE O IZLOŽBI

Opština Savski venac i Društvo arhitekata Beograda,

Obaveštavaju vas da će se izložba konkursnih radova za opšti javni anketni anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu idejnih rešenja pijace „Senjak“ u Beogradu, održati u periodu od 24.05.2010 do 06.06.2010.godine.

Izložba će se održati u zgradi „SPIK company“ Bulevar vojvode Mišića 37. u Beogradu, a otvorena je svaki dan u vremenu od 10,00 do18,00 časova .

Svečano otvaranje izložbe će biti u ponedeljak 24.05.2010. u 16,00 časova.

 

 


 

REZULTATI KONKURSA ZA PIJACU SENJAK

 

PRVA NAGRADA

Autorskа šifrа- 01110; Rаdnа šifrа-38, u iznosu od 330.000,00 dinаrа

Autori:

Dunjа Nedeljković, diа

Mаrinа Lаzović, diа

Dаnicа Stojiljković, diа

 

DRUGA NAGRADA NIJE DODELJENA

 

DVE JEDNAKOVREDNE TREĆE NAGRADE u iznosu od po 145.000,00 dinаrа

 

Autorskа šifrа- 12197; Rаdnа šifrа- 03

Autorski tim- Projektni biro „PC Art“

Sаrаdnici: Aleksаndаr Tomović, diа- 3d model i Dušicа Mihovski, diа

 

Autorskа šifrа- 58977; Rаdnа šifrа- 01

Autori:

Srđаn Tomić, diа

Jelenа Tomić, diа

Rаd je urаđen u okviru Arhitektonskog studijа „SAURUS“

 

TRI JEDNAKOVREDNA OTKUPA u iznosu od po 50.000,00 dinаrа

 

Autorskа šifrа- 11511; Rаdnа šifrа- 02

Arhitektonski biro „AMB Group“

Člаnovi projektаntskog timа:

Aleksаndаr Đorđević, diа

Milicа Ećimović, diа

Nikolа Prtrović, diа

Dušаn Gаjić, diа

Miloš Jelisаvčić, diа

Dаrko Smiljković, diа

Drаgаn Đelić, diа

Miloš Krivokаpić, diа

 

Autorskа šifrа- 11111; Rаdnа šifrа- 06

Autorski tim:

Gordаnа Minić, diа

Aleksаndаr Bаjić, diа

 

Autorskа šifrа- 11941; Rаdnа šifrа- 09

„Re:a.c.t studio“

Autori:

Grozdаnа Šišović

Dejаn Milаnović

 

Detаljnije informаcije o mestu izložbe i diskusiji, učesnici će biti obаvešteni nаknаdno preko web sаjtа.

 


 

GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC,  Beograd u saradnji sa DRUŠTVOM  ARHITEKATA BEOGRAD

Raspisuje opšti javni anonimni  anketni urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu rešenja pijace „Senjak“  u Beogradu

Beograd, februar  2010. godine

 

1. OPŠTI USLOVI

 

1.1.Opšti konkursni uslovi

Raspisivač: Gradska opština Savski venac, Beograd u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda

Karakter konkursa Po vrsti konkurs je opšti javni. Prema zadatku konkurs je anketni urbanističko-arhitektonski . Po obliku konkurs je jednostepeni. Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

 

Predmet i cilj konkursa

 

Predmet konkursa je anketno urbanističko-arhitektonsko rešenje područja pijace

"Senjak" i uređenje javnih površina u neposrednom okružju.

 

Povod

 

Konkurs se radi u cilju provere funkcionalnih i prostornih mogućnosti područja i sagledavanja potrebnih sadržaja radi osmišljavanja rekonstrukcije  i izgradnje  pijace Senjak  u Beogradu.

 

Cilj konkursa je:

 

Raspisivanju urbanističko-arhitektonskog konkursa pristupilo se sa ciljem preispitivanja funkcionalnih i prostornih potencijala područja pijace "Senjak", kao i sadržaja koji bi obogatili postojeću ponudu u okružju.

Sadržaji treba da doprinesu formiranju prijatnog i aktivnog prostora, poboljšanju kvaliteta življenja i jačanju socijalne integracije lokalne zajednice.

Predlog urbanističko-arhitektonskih rešenja višenamenskog javnog prostora na lokaciji postojeće pijace. Rešenje treba prostorno da poveže dva sadržaja i to: gradski trg i pijacu koji čine jednu prostornu celinu.

Rešenje saobraćaja treba da obuhvati kolski pristup pijaci, snabdevanje i prevoz robe, stacionarni saobraćaj, dostupnost javnog prevoza i pešačke komunikacije.

Totalna rekonstrukcija prostora postojeće pijace prema uslovima datim programom i programskim elementima urađenim u Urbanističkom zavodu  i inženjersko-geološkim uslovima.

 

Zadatak konkursa

 

Zadatak konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog  rešenja rekonstrukcije  prostora pijace Senjak  u Beogradu.

Konkursnim rešenjem definisati odnose predloženih sadržaja, sa ciljem dobijanja višenamesnkog tržnog prostora preklopljenih namena.

 

Konkursni uslovi

 

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda .

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju svi članovi strukovnih organizacija arhitekata i urbanista Republike Srbije .

 

Podloge

 

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti kod: Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7, uz uplatu iznosa od 1.500,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91 Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „konkurs za pijacu Senjak“.

Na konkurs mogu učestvovati samo oni autori koji su zvanično podigli originalne podloge.

 

2. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

 

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju: Tekstualno obrazloženje  u 8 primeraka sa pregledom postignutih otvorenih i zatvorenih površina po nivoima, sa svim umanjenim grafičkim prilozima na maks.5 kucanih strana, u A4 formatu .

 

Grafički prilozi :

1. Situacija------------------------------------------------------------------------------1: 1000

2. Idejno urbanističko arhitektonsko rešenje svih planiranih nivoa  sa odgovarajućom funkcionalnom  šemom ----------------------------1:    500

3. Karakteristični poprečni i podužni presecii izgledi -----------------1:   500

4. Trodimenzionalna predstava,  model ---------------------------------------slobodno

5. Šeme  saobraćaja i parkiranja, snabdevanja, postavljanja i uklanjanja tezgi,  kretanje robe

6 Prilozi po slobodnom izboru - detalji urbanog mobilijara (najmanje  3 detalja) i to: popločavanje, pokretne tezge, pokretne stolice za bašte restorana, amfiteatar, klupe, fontana, javna česma, stubići za razdvajanje pešačkog saobraćaja , rampe..)

7. Za potrebe štampe kataloga radova potrebno je dostaviti grafičke priloge

rešenja na CD-u ( ne veće od 20 x 20 cm u 300 dpi , može jpg., eps. ili  tif.).

 

3. OPREMA KONKURSNOG RADA

 

3.1. Grafički prilozi se dostavljaju na formatu 70 x 50 cm, ili svedeni na ovaj  format.

3.2. Svi prilozi moraju biti označeni šifrom od pet brojeva u gornjem desnom uglu.

3.3. Listovi treba da budu označeni brojevima u donjem desnom uglu.

3.4. Svi grafički prilozi moraju biti upakovani u neprozirnu rolnu ili mapu na čijoj unutrašnjoj strani mora biti spisak svih priloga. Na omotu se nalazi samo šifra.

3.5. Uz rad se prilažu dve koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu, jedan sa naznakom „AUTOR“ sa procentualnom raspodelom, sredstava od nagrade ako ima više od jednog autora, druga sa naznakom „ PODACI ZA KONTAKT “ , i saglasnost za otkup  i saglasnost da se na izložbi radova objavi ime autora u slučaju da nije među nagrađenima, kao i CD za katalog.

 

4. DOKUMENTACIJA KOJA SE DAJE UČESNICIMA:

 

Raspis sa Propozicijama i Programom konkursa

Topografska podloga  područja pijace "Senjak"

Izvod iz Regulacionog plana prostorne celine «Senjak»

Situacija

Izvod iz GUP-a

Ortofoto snimak područja pijace "Senjak"

Fotografije postojećeg stanja

8.  2 original koverte ( „Autor“ i „Podaci za kontakt“)


5. ROKOVI

 

Konkurs počinje da teče od  28.02.2010.godine.

Rok za predaju radova je 15.04.2010.godine do 15,00 časova u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7/III.

Radovi poslati poštom moraju stići na adresu Društva arhitekata Beograda do 15.04.2010.godine do 15,00 časova . Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani.

Učesnici mogu postavljati pitanja Žiriju do 15.03.2010.godine. Postavljena pitanja slati na adresu raspisivača Društvo arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   ili na faks broj 011/3239-754.

Odgovore Žirija na postavljena pitanja raspisivač će poslati svim učesnicima  do 18.03.2010.godine.

Rad Žirija na pregledu i ocenjivanju radova do 27.04.2010.

Izložba radova sa katalogom i diskusijom, biće održana  od 10.05.2010.godine.

 

6. NAGRADE

 

6.1. Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

-   PRVA NAGRADA .................................330.000,00

-   DRUGA NAGRADA................................195.000,00

-   TREĆA NAGRADA ...............................145.000,00

-   2 Otkupa od po ........................................50.000,00

6.2. Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

6.3. Nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo investitora koji ih može koristiti u celosti ili u pojedinostima.

 

7. ŽIRI KONKURSA :

 

Prof.Vasilije Milunović, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda, predsednik Žirija

i članovi:

Ljubica Popović, dipl.oecc., predstavnik Gradske opštine Savski venac

Mr Žaklina Gligorijević, dipl.inž.arh., predstavnik Urbanističkog zavoda Beograda

Dragan Ćorović, dipl.inž.elektr., predstavnik JKP Gradske pijace

Nina Mitranić, dipl.inž.arh., predstavnik Gradske opštine Savski venac

Slobodan Ristić, dipl.inž.arh., predstavnik Gradske opštine Savski venac

Aleksandar Nedeljković, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda

Sekretar Žirija : Branko Tošić

Žiri, i sekretara konkursa imenovao je raspisivač konkursa.

Žiri može po potrebi angažovati stručnjake iz pojedinih oblasti za ocenu specifičnih rešenja s tim što oni nemaju  pravo glasa.

 

8. RAD  ŽIRIJA I KRITERIJUMI

 

Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim okvirnim  kriterijumima:

- Poštovanje  uslova raspisa i  programa konkursa ;

- Koncept rešenja primeren značaju lokacije;

- Funkcionalnost rešenja pijace;

- Savremene tendencije u oblikovanju gradskih prostora i savremeno saobraćajno rešenje.;

- Odnos predloženog rešenja prema okruženju.

- Racionalnost i ekonomičnost ponuđenog rešenja.

 

9. PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA

 

Sva nagrađena  rešenja će biti osnov za izradu Programa za raspis konkursa za arhitektonsko-urbanističko rešenje, koji će biti urađen u Urbanističkom zavodu grada Beograda i isplatom nagrada Investitor stiče sva prava na korišćenju odabranih rešenja.

 

10. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

 

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od izričitih uslovljenosti datim u programu i propozicijama konkursa.

U slučaju spora nadležna je arbitražna komisija Društva  arhitekata Beograda.

U drugom stepenu nadležnosti je Sud časti Saveza arhitekata Srbije.

U trećem stepenu nadležan je redovni sud u Beogradu

 

U Beogradu, februara 2010.godine  

 

Žiri konkursa:

Prof.Vasilije Milunović, dipl.inž.arh., s.r.

predsednik Žirija

 

i članovi:

Ljubica Popović, dipl.oecc., s.r.

Mr Žaklina Gligorijević, dipl.inž.arh., s.r.

Dragan Ćorović, dipl.inž.elektr., s.r.

Nina Mitranić, dipl.inž.arh., s.r.

Slobodan Ristić, dipl.inž.arh.,s.r.

Aleksandar Nedeljković, dipl.inž.arh., s.r.

 


 

PITANJA UČESNIKA I ODGOVORI ŽIRIJA  KONKURSA ZA PIJACU SENJAK

 

I GRUPA PITANJA

 

I/1. PITANJE : Na osnovu kojih parametara odrediti kapacitete (broj parkind mesta) za  potrebe rešavanja problema parkiranja stanovnika obodnog područja i zaposlenih koji rade u gravitacionom području?

ODGOVOR :  Sva rezerva koju projektanti uspeju da proizvedu kroz rešenje je dobrodošla u uslovima deficita parkint mesta u centralnoj zoni Beograda.

 

I/2. PITANJE : Da li je moguće ostvariti prilaz podzemnoj garaži za stanovnike okolnog područja sa postojećeg parkinga koji pripada stambenim objektima u lamelama,istočno od područja pijace Senjak?

ODGOVOR: To nikako ne bi bilo dobro ukoliko je parking lokalni, odnosno pristupna saobraćajnicu koriste samo stanovnici susedne zgra

 

I/3. PITANJE: Da li se podrazumeva rušenje privremenih objekata uz ulicu Koste Glavinića koji pripadaju široj granici obuhvata konkursa (deo područja obeležen brojem 4 u grafičkom prilogu SITUACIJA)

ODGOVOR: Sva rešenja koja doprinosa kvalitetu predloženog rešenja su prihvatljiva, odnosno racionalnost ce biti samo jedan od kriterijuma za vrednovanje

 

II GRUPA PITANJA:

 

II/1. PITANJE: Koji vid intervencije je predvidjen na potezu šire lokacije, tj. da li je neophodno arhitektonski uobličiti i tkivo unutar samog bloka izmadju ulica Koste Glavinica i Kralja Vukašina?

ODGOVOR: U širem obuvhatu konkursa potrebno je prikazati onoliko detalja koliko    ucesnici konkursa smatraju da je dovoljno da predstavi razumevanje konteksta u kome se projektuje nova pijaca i javni prostor, odnosno sadržaji . Time i detalji zavise od predloženog rešenja.

 

II/2. PITANJE: Da li je ulaz u garažu, (lokaciju uže intervencije), koji je definisan na podlogama i obeležen na karti striktno definisan ili je njegova lokacija promenljiva?

ODGOVOR: Predloženi ulaz u garažu je jedno od mogućih rešenje. S obzirom da je direktan ulaz iz bulevara Vojvode Misica neprihvatljiv sa stanovista bezbednosti saobraćaja, a za drugacija  resenja je neophodno istražiti širi obuhvat ucesnici su dobrodosli da predloye i druga resenja. Prilaz garaži prema propisima mora biti sa javne povrsine.

 

II/3. PITANJE:  Ukoliko se predvidja izmeštanje okretnice, da li je moguce istu izmestiti u deo obuhvaćen širim podrucjem, ili je potrebno istu zadržati u okviru zone uže lokacije?

ODGOVOR:     I ovde su ucesnici konkursa dobrodosli da daju predloge I resenja koja nisu u granici konkursa, ali je neophodno da predlog bude održiv I obrazložen odnosno predstavljen.

 

III GRUPA PITANJA:

 

III/1. PITANJE: Da li je moguće na jugo-istočnoj strani šire granice konkusa ispod železničkog mosta predvideti rušenje i zamenu privremenih objekata komercijalnog sadržaja sa novim objektima i ako je moguće koja je max spratnost

ODGOVOR:  Svako rešenje je prihvatljivo i jedan od ciljeva konkursa je i da istraži mogućnosti racionalnog korišćenja ovog prostora.  Prema zvaničnim uslovima Železnice izgradnja praktično ne bi bila dozvoljena, dok se Zakonom o planiranju i izgradnji ovakve teme ne obrađuju. Uređenje prostora, korišćenje za sve vrste komunikacija, organizaciju boravka u javnom prostoru pa i iskorak u izgradnju, ukoliko doprinosi kvalitetu rešenja i unapređuje javni prostor vrednovaće se i koristiti kao osnov za eventualnu debatu oko stvarnih uslova korišćenja ovakvih prostora u gradu.

 

III/2. PITANJE: Ako je konkursnim raspisom moguće izmeštanje autobuske okretnice ( pod uslovom da se nađe odgovarajuće mesto za istu u okviru šire granice) ako nije moguća izgradnja novih objekata na mestu sadašnjih privremenih objekata na južnoj strani ulice Koste Glavinića da li je moguć smeštaj novog autobuskog terminusa?

ODGOVOR:     Isto kao odgovor pod II/3.

 

III/3 PITANJE:  Da li je ulaz i izlaz iz javne garaže isključivo iz ulice Koste Glavinića ili je moguće predvideti ga i na drugom mestu i da li je poželjno razdvojiti ulaz/izlaz u garažu za potrebu pijace i ulaz/izlaz za javnu garažu?

ODGOVOR:  To zavisi od veličine garaže, organizacije, rešenja, načina pristupa garaži itd. Ukoliko je moguće na tako  malom ograničenom prostoru otrganizovati razdvajanje ulaza i izlaza, to je naravno odlično.

 

IV GRUPA PITANJA

 

IV/1. PITANJE: Da  li  je obavezna izgradnja objekta P+2 sa dispozicijom predloženom konkursnim uslovima, tj. uslovima koji su propisani  u izmenama generalnog plana Beograda 2021 ?

ODGOVOR:   Nije obavezno, to su uslovi koji su procenjeni da ih je moguće u današnjem planskom ambijentu postići. Ukoliko kandidati imaju argumentovana rešenja koja su izvan ovih parametara, postoji rezerva u Generalnom planu da se odbrane i drugačija rešenja a rezultati konkursa će biti osnov za definisanje preciznih uslova kroz plan generalne regulacije mreže pijaca. Dati uslovi su proizvod procene ograničenja lokacije, i ocene današnjeg urbanog konteksta i tregulacije.

 

IV/2. PITANJE: Da li se može predvideti aktiviranje zelene pijace u vremenskom intervalu : -vikendom od 06-16h

- radnim danom od 06-12h (sa pretpostavkom potpunog demontiranja tezgi po isteku navedenog vremenskog perioda i promenom izgleda zelene  pijace u grdski trg modernog izgleda – po modelu savremenih zapadnoevropskih gradova ).

ODGOVOR:       Konkurs je anketni, svaki predlog sa dobrom argumentacijom je prihvatljiv i nece bii diskvalifikacije po tom osnovu.

 

IV/3. PITANJE: Pored parkiranja za potrebe pijace, koji broj parking mesta se oćekuje za potrebe "Rešavanja problema parkiranja stanovanja" ?

ODGOVOR:  Kao pod I/1.

 

IV/4 PITANJE: U čijem su vlasništvu parcele oko pijace, i uz ulicu Koste Glavinića?

ODGOVOR:      Nije relevantno za ovaj nivo konkursa. 

 

V GRUPA PITANJA

 

V/1. PITANJE: Da li je moguće izmestiti autobusku okretnicu na drugo mesto, ali u   okviru šire predmetne lokacije?

ODGOVOR:  Da

 

VI GRUPA PITANJA

 

VI/1. PITANJE:  Da li postoji potreba za parking prostorima na površini lokacije?

ODGOVOR: Kao pod  I/1.

 

VI/2. PITANJE: Da li se kolski pristup korisnika pijace, kao i dostava i dovoz robe obavljaju preko iste rampe za ulaz/izlaz?

ODGOVOR:  Tehnološki je ispravno odvajanje, ali je moguće i drugačije rešenje.

 

VI/3 PITANJE: Da li je neophodno da prvi podzemni nivo ima čistu visinu od oko 420    cm kako bi bio omogucen pristup lakšim dostavnim vozilima?

ODGOVOR:     Predvideti  pristup samo lakših dostavnih vozila koja zahtevaju manju spratnu visinu.

 

VI/4. PITANJE: Da li je moguće autobusku okretnicu izmestiti u širu zonu konkursa-u ulicu Koste Glavinića preko puta sadašnje lokacije?

ODGOVOR:    Da

 

VI/5. PITANJE: Da li je moguće ukloniti objekte u široj zoni konkursa preko puta današnje okretnice?

ODGOVOR:  Da, ukoliko je racionalno i dalje ostaje odgovor kao u odgovoru II/3.

 

VI/6. PITANJE: Da li postoje neke informacije o praistorijskom arheoloskom lokalitetu "Bulevar vojvode Mišića" na kome se nalazi nasa lokacija, koje bi bile interesantne za deo programa koji ima veze sa sadržajima kulture?

ODGOVOR:   Nema posebnih uslova zaštite.

 

VI/7. PITANJE: Da li možemo da dobijemo informaciju koliko je visinska razlika izmedju kote ulice Koste Glavinica ispod nadvožnjaka i donje kote konstrukcije nadvožnjaka (čista visina)?

ODGOVOR:      Ovaj podatak biće dostavljen učesnicima naknadno.

 

 

VI/8. PITANJE: Da li možemo da dobijemo graficki prilog - osnovu i presek kroz železnicki nadvožnjak?

ODGOVOR:   Ne.

 

VI/9. PITANJE: Pošto se planira dogradnja još dva koloseka od Batajnice do stanice Prokop, da li možemo da dobijemo tačnu informaciju na koji način se planira proširenje mosta, na kojoj strani mosta (simetrično u odnosu na postojeću konstrukciju, ili samo na jednoj strani), dimenzije, ili graficki prilog?

ODGOVOR: To je rešenje koje ne postoji definisano kroz tehičke projekte, i dobijeno je kao uslov kroz proceduru izrade Izmene GP. Predloženo je proširenje sa dva koloseka na strani prema pijaci, ali je to kapitalna državna investicija i nema dovoljno podataka o tehnici, vremenu i načinu ovog proširenja. Trebalo bi ovu informaciju tretirati kao dab14 jedno hipotetiško ograničenje na lokaciji.

 

VII GRUPA PITANJA

 

VII/1. PITANJE: Da li je moguće predvideti jednu podzemnu etažu ispod kote   postamenta stambenog objekta u Bulevaru 77.20 ili je to kota ispod koje se ne sme kopati?

ODGOVOR: Moguće je tehnički predvideti podzemne etaže, bez obzira na visok nivo podzemnih voda. To se rešava tehničkim rešenjma. Ali nije prihvatljivo intervenisati ispod ispod postojećih stambenih objekata.

 

VII/2. PITANJE: Koliki ukupni kapacitet javne garaže se očekuje ? Obzirom da su u raspisu samo dati kapaciteti potrebni za korisnike  Pijace a da se očekuje  i rešavanje problema parkiranja za stanovnike obodnog područja I za zaposlene Koliko parking mesta je potrebno predvideti za stanovnike I za zaposlene na podučju?

ODGOVOR:   Sva rezerva koju projektanti uspeju da proizvedu kroz rešenje je dobrodošla u uslovima deficita parking mesta u centralnoj zoni Beograda

 

VII/3. PITANJE: Da li je moguće podzemnu garažu proširiti ispod Ulice Koste Glavinića u širini parcele piajce ili garaža mora da ostane u okviru parcele Pijace?

ODGOVOR:       Nije moguće takvo rešenje iz razloga postojeće trase instalacija.

 

VII/4 PITANJE: Da li je moguce u podzemnim etazama formirati objekat van granica parcele pijace?

ODGOVOR: Moguće je takvo rešenje. Parcela pijace je prenesena iz Detaljnog plana i može se novim planom menjati jer je u okruženju površina za javne namene

 

VII/5. PITANJE: Da li je moguće formiranje objekata na mestu privremenog tržnog centra?

ODGOVOR: Da, I to je predmet za anlizu za učesnike konkursa

 

U Beogradu, 19.03.2010. ŽIRI KONKURSA

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina