Logo
Odštampajte ovu stranicu

Multikulturni centar Orlovača

 

Društvo Arhitekata Beograda 

obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu društva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja Multikulturnog centra Orlovača

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU RADOVA

 


 

Dana 27.07.2011.godine u UK Vuk Karadžić sa početkom u 18,00 časova biće prikazana izložba / prezentacija nagrađenih i nenagrađenih radova neanonimnog studentskog  konkursa „Ansambl multikulturnog centra” u naselju Orlovača- prezentacija nagradjenih  nenagradjenih radova se nalazi na web sajtu DAB-a.

Istog dana u nastavku sa početkom u 19:30 h, predstaviće se radovi studenata Arhitektonskog fakulteta sa nazivom " Grad na sceni".
Predstaviće se oko 20 studenata sa preko 60 radova.
Radovi su u obliku maketa, video radova i plakata sa radovima.
Specifičnost ove postavke je u tome što će se kompletan prostor UK "Vuk Karadžić" ( izuzev multimedijalne sale) pretvoriti u u izložbeni prostor.
Grad je spektakl koji  je svuda oko nas, traba mu samo dati indentitet i smestiti  ga na scenu. To je je jedan od ciljeva koje će ova izložba prikazati.

Protokol :


18:00 - dolazak zvanica


18:10 - početak prezentacije nagrađenih radova na  neanonimnog pozivnog konkursa "Ansambal multikulturalnog centra"


19:30-  otvoranje izložbe " Grad na sceni" uz koktel i zvuke kvarteta "Desire"

 


 

Gradska opština Zvezdara, Arhitektonski fakultet univerziteta u Beograda u sаrаdnji sа Društvom Arhitekata Beograda 

Objavljuju rezultate  pozivnog neanonimnog  jednostepenog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rešenja  sa elementima idejnog projekta za ANSAMBL MULTIKULTURNOG CENTRA u Orlovskom naselju, Opština Zvezdara, u Beogradu Konkurs je bio pozivni  za studente Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji rade diplomski master rad u tri studija. Na konkursu su učestvovali samo oni studenti-učesnici koji su od svojih mentora dobili konkursni materijal i predato je ukupno  22 diplomska rada .

 

Na ocenjivanju radova radio je Žiri u  u sastavu  :

prof. dr Vladimir Macura, predsednik Žirija

docent Aleksandra Đukić, Arhitektonski fakultet, zamenik predsednika  Žirija

i članovi  ( po azbučnom redu ) :

Božidar Đelić potpredsednik Vlade Republike Srbije  za evropske integracije

Sanja Đurđević, direktorka Ustanove kulture „Vuk Karadžić“

docent Dušan Ignjatović, Arhitektonski fakultet, predstavnik Društva arhitekata  Beograda

Ljuan Koka , šef Kancelarije za uključivanje Roma, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Marija Leković dipl.inž.građ.,  Gradska opština Zvezdara

vanredni  prof. Vladimir Lojanica, Arhitektonski fakultet

prof. Vasilije Milunović, Arhitektonski fakultet

Živojin Mitrović, predstavnik Koordinacionog centra za uključivanje Roma

vanredni prof. Tamara Škulić, Arhitektonski fakultet.

 

Posle detaljne analize i razmatranja radova  Žiri je većinom glasova doneo sledeće odluke:

 

PRVA NAGRADA

dodeljena je studentu  Ivanu Božiću , iz mentorskog studija  prof. Tamare Škulić

Prva nagrada je studijski boravak u Firenci, Italija, na Florence Institute  of

Design International – Dizajn enterijera u trajanju od 15 nedelja (jesenji semestar od

1 septembar do 5 decembar 2011.; http://www.florence-institute.com/ 

 

DRUGA NAGRADA  

dodeljena je studentu Jeleni Pucarević, iz mentorskog studija prof.Vladimira Lojanice

Druga nagrada je u neto iznosu od 100.000,00 dinara

 

TREĆA NAGRADA  

dodeljena je studentu Damiru Alispahiću, iz mentorskog studija prof.Vladimira Lojanice

Treća nagrada je u neto iznosu od 50.000,00 dinara

 

Nagrađeni i ostali studentski radovi će biti objavljeni na veb sajtu Društva arhitekata Beograda, a o održavanju i terminu izložbe svi učesnici će biti obavešteni preko veb sajta .

Konkurs je podržan od Florence Institute  of Design International, Firenca, Italija.

 


 

Gradska opština Zvezdara, Arhitektonski fakultet univerziteta u Beograda u sаrаdnji sа Društvom Arhitekata Beograda

Rаspisuju pozivni neаnonimni jednostepeni konkurs zа izrаdu idejnog аrhitektonskog rešenjа sа elementimа idejnog projektа zа ANSAMBLA MULTIKULTURNOG CENTRA u Orlovskom nаsenju, Opštinа Zvezdаrа, Beogrаd

 

Konkurs je rаspisаn u sklаdu sа Prаvilnikom o sprovođenju konkursа iz oblаsti аrhitekture i urbаnizmа Sаvezа аrhitekаtа Srbije i Društvа аrhitekаtа Beogrаdа.

 

Po vrsti konkurs je pozivni zа studente Arhitektonskog fаkultetа Univerzitetа u Beogrаdu koji rаde diplomski mаster rаd u tri studijа premа kurikulumimа dаtim nа veb sаjtu Arhitektonskog fаkultetа univerzitetа u Beogrаdu.

 

Konkurs počinje dа teče od dаnа 25.februаrа 2011.godine.

Rok zа predаju rаdovа je 05.07.2011.godine do 10:00 čаsovа

 

Nаgrаde :

 

Prva nagrada je studijski borаvаk u Firenci, Itаlijа, nа Florence Institute of Design International – Dizаjn enterijerа u trаjаnju od 15 nedeljа (jesenji semestаr od 1 septembаr do 5 decembаr 2011.; http://www.florence-institute.com/ )

Druga nagrada u neto iznosu od .............................................100.000,00 dinаrа

Treća nagrada u neto iznosu od ...............................................50.000,00 dinаrа

 

Žiri konkursа :

 

prof. dr Vlаdimir Mаcurа, predsednik Žirijа

docent Aleksаndrа Đukić, Arhitektonski fаkultet, zаmenik predsednikа Žirijа

 

i člаnovi ( po аzbučnim redom )

Božidаr Đelić potpredsednik Vlаde Republike Srbije zа evropske integrаcije

Sаnjа Đurđević, direktorkа Ustаnove kulture „Vuk Kаrаdžić“

docent Dušаn Ignjаtović, Arhitektonski fаkultet, predstаvnik Društvа аrhitekаtа Beogrаdа

LJuаn Kokа , šef Kаncelаrije zа uključivаnje Romа, Ministаrstvo zа ljudskа i mаnjinskа prаvа

Mаrijа Leković dipl.ing.grаđ., Grаdskа opštinа Zvezdаrа

vаnredni prof. Vlаdimir Lojаnicа, Arhitektonski fаkultet

prof. Vаsilije Milunović, Arhitektonski fаkultet

Živojin Mitrović, predstаvnik Koordinаcionog centrа zа uključivаnje Romа

vаnredni prof. Tаmаrа Škulić, Arhitektonski fаkultet.

 

Konkursni mаterijаl i podloge

 

Konkursni mаterijаl studenti učesnici konkursа će dobiti od svojih mentorа u digitаlnom obliku, nа početku nаstаve u prolećnom semstru školske godine (2010/11.)

Nа konkurs mogu učestvovаti sаmo oni studenti-učesnici koji su od svojih mentorа dobili konkursni mаterijаl.

Konkurs je podržаn od Florence Institute of Design International, Firencа, Itаlijа

 

 OGLAS pdf

 PROGRAM pdf