*
Društvo arhitekata Beograda - Turistički centar "Srbija na dlanu"

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Turistički centar "Srbija na dlanu"

Društvo Arhitekata Beograda 

obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu društva postavljena web izložba radova prispelih na konkurs za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja centra "Srbija na dlanu"

 

OVDE MOŽETE POGLEDATI IZLOŽBU RADOVA

 


 

Društvo Arhitekata Beograda

obaveštava učesnike konkursa za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja turističkog centra "Srbija na dlanu" na lokaciji Srebrno jezero, da će se izložba konkursnih radova održati u Urbanističkom zavodu grada Beograda, Palmotićeva 30, sala u prizemlju, od 26.03. do 30.03.2010.godine, svakog dana osim nedelje u vremenu od 09,00 do 17,00 časova. Diskusija o radovima održaće se u ponedeljak 29.03. sa početkom u 17,00 časova.

 


 

Društvo Arhitekata Beograda objavljuje rezultate konkursa za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja turističkog centra "Srbija na dlanu" na lokaciji Srebrno jezero

 

PRVA NAGRADA NIJE DODELJENA

 

2 JEDNAKOVREDNE II NAGRADE

u iznosu od po 260.000,00 dinara dodeljene su radovima:

 

Autorska šifra 27182 – radna šifra 02

Autori: „D-Design“

Autorska šifra 74511 – radna šifra 53

 

AGM projektni biro u saradnji sa SM inženjering - Zrenjanin

Autori:

Borislav Petrović, dia, Ivan Rašković, dia, Aleksandar Tomić, dia, Nada Jelić, dia,

Ivan Urban, dia, Boris Ševo, dia, Dušan Stojanović, dia

Saradnici:

Dimitrije Udički, ia, Boris Petrović, stud.arh.

 

TREĆA  NAGRADA NIJE DODELJENA

 

3 JEDNAKOVREDNA OTKUPA

u iznosu od po 100.000,00 dinara dodeljena su radovima:

 

Autorska šifra 25410 – radna šifra 07

Autor:

Projektni biro „OFF“

Milan Dimitrijević, dia

Autorski tim:

Dragana Ćuk, dia., Marija Anđelić, arh., Katarina Vujanac, dia, Bojana Dimitrijević, dia,

Dalibor Pantić, dia, Vanda Najdanović, dia.

3D modeli:

Arturo Matutti, dig

Aleksa Cvejić

 

Autorska šifra „10110“ – radna šifra 27

Autori:

Đorđe Nedeljković, dia i Aleksandar Nedeljković, dia

Konsultat: Željko Boškić, dia lt;/p>

i saradnici :

Andrea Đukanović, dia,  Nikola Dimitrijević, tehničar

Rad je urađen u Artprojektu, Vojvode Bogdana 21, Beograd.

 

Autorska šifra 54978 – radna šifra  44

Autori po abecednom redu:

Bojović Natalija, dia, Duboka Andrej, dia, Jeremić Milica, dia, Rakić Goran, dia

Savić Miloš, dia, Sekulović Sanja

Zaposleni u „Energoprojektu – Urbanizam i arhitektura“a.d., u okviru koga je realizovano konkursno rešenje.

 

SPECIJALNA NAGRADA

u iznosu od 300.000,00 dinara dodeljena je radu

 

Autorska šifra 55435 - radna šifra 01

AUTOR : Projektantski studio MITarh

Autori:

Branislav Mitrović, dipl.ing.arh., Jelena Perović, dipl.ing.arh.,

Anđelka Ćirović, dipl.ing.arh.

Autor projektant

Dragana Jeremić, dipl.ing.arh., Nemanja Zimonjić, dipl.ing.arh.

Projektanti

Ognjen Krašna, dipl.ing.arh., Jelena Kuzmanović, dipl.ing.arh., Miloš Paunović, aps.arh.

Saradnici

Biljana Apostoloviuć, dipl.ing.arh., Dragana Grahovac, dipl.ing.arh.,

Marija Blagojević, student

 

Detaljnije informacije o mestu izložbe i diskusiji, učesnici će biti obavešteni naknadno preko web sajta.

 


 

Pitanja učesnika konkursa za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje turističkog centra „SRBIJA NA DLANU“ na lokaciji Srebrno jezero

 

I GRUPA PITANJA :

 

I/1. PITANJE :  Da li je prilikom koncipiranja projekta potrebno se opredeliti za samo jedan tradicionalni sklop ili je moguće kombinovati više sklopova karakterističnih za različita područja Srbije?

ODGOVOR :Iz samog raspisa i naslova „SRBIJA NA DLANU“ sledi da to treba da bude kombinacija tipova narodnog graditeljstva karakterističnih za različita područja Srbije – zastupljenost pojedinih tipova, koncept rešenja očekuje se od ušesnika.

 

I/2. PITANJE :  Da li je priložen materijal dat u vidu power point prezentacije (Krause&Bohne)

referenca? U kakvoj vezi i u kojoj meri treba da bude sa našim projektom?

ODGOVOR : Nije referenca dat je samo informativno, kao ilustracija nekih prethodnih rešenja – istraživanja investitora.

 

I/3. PITANJE :  Spratnost? Procenat izgrađenosti? Horizontalna i vertikalna regulacija?

Da li postoje još neki parametri koji bliže određuju fizičku i funkcionalnu organizaciju prilikom projektovanja?

ODGOVOR: Po trenutno važećem Planu opšteg uređenja, predmetna lokacija kpbr.2366/10 spada u zonu E, po kojoj je maksimalna spratnost P+1+Pk, preporučena – željena spratnost je P+1 (P+Pk), Maksimalni indeks zauzetosti 70% (daleko iznad željenih, preporučeno je da se maksimalni indeks zauzetosti kreće max do 30%). Minimalna horizontalna regulacija odstojanje građevinske od regulacione linije nije definisana planom ostavlja se učesnicima.

 

II GRUPA PITANJA:

 

II/1. PITANJE : Poštovani, interesuje me da li parking prostor koji se nalazi na zadatoj parceli, a pripada restoranu Maderi, ostaje na lokaciji, ili ga je moguće izmestiti?

ODGOVOR : Postojeći parking se izmešta, restoran Madera parkiranje treba da reši na svojoj parceli.

 

III GRUPA PITANJA :

 

III/1. PITANJE : Da li je dozvoljeno rušenje dva postojeća pomoćna objekta koja se nalaze iz postojećih ugostiteljskih objekata na severnoj strani parcele 2366/10 ?

ODGOVOR : Ne, postojeće pomoćne objekte treba zadržati, uz njihovo uklapanje u ambijent.

 

III/2. PITANJE : Da li je dozvoljeno predviđanje podzemne garaže tj.smeštanje mirujućeg saobraćaja pod zemlju i na koliko nivoa?

ODGOVOR : Nije nedozvoljeno, ali se ne preporučuje, zbog povećanja cene izgradnje.   Preporučeno rešenje mirujućeg saobraćaja je parking, eventualno mestimično i delimično natkriven, ukoliko postoji funkcionalno i ekonomsko opravdanje.

 

III/3. PITANJE : Šta treba da sadrže apartmanske jedinice/konaci ? Šta u ovom slučaju

podrazumeva standard od 3 zvezdice?

ODGOVOR :Definisano Pravilnikom o razvrstavanju, minimalnim uslovima i   kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Sl. glasnik RS br.66/94 i 3/95).

 

III/4. PITANJE : Da li svaka smeštajna jedinica treba da ima svoju garažu ili parking mesto/a ?

ODGOVOR : Da svaka smeštajna jedinica treba da ima ali ne garažu, već  preporučujemo parking mesto.

 

IV GRUPA PITANJA :

 

IV/1. PITANJE : Da li su parametri uredjenja i pravila gradjenja za zone C + E iz POU Beli Bagrem, Srebrno Jezero (2006) oni koji se odnose i na kat.parcelu 2366/10 – lokaciju konkursnog  zadatka?

ODGOVOR : Po trenutno važećem POU Beli bagrem (Opštinski službeni glasnik  br.2/2006) kpbr.2366/10 spada u zonu E.

 

IV/2. PITANJE :  Iako nije obavezan prilog - pojasnite šta tačno podrazumeva šira situacija zone sa analizom master plana? (da li je to striktno zona upravo obuhvaćena master planom datom u okviru konkursne dokumentacije kao i u okviru POU ili je moguće i proizvoljno odrediti prema koncepciji rada?)

ODGOVOR : Moguće je i proizvoljno odrediti, prema koncepciji rada i realnosti na

terenu.

 

IV/3 PITANJE :  Da li dodatni prilozi mogu biti i u nekoj drugoj formi osim štampanoj na 1

dodatnom listu? (konkretno se misli na 3d animaciju)

ODGOVOR : Moguća je 3d animacija.

 

V GRUPA PITANJA :

 

V/1. PITANJE :   Postovani, iz teksta konkursa nismo bas najbolje razumeli sta se ocekuje od ucesnika kada je resavanje smestajnog dela u pitanju pa pitanje glasi: "Da li je svaka smestajna jedinica u vidu zasebnog objekta, vece ili manje povrsine, ili se ocekuje da jedan objekat ima vise smestajnih jedinica?"

ODGOVOR :Nije uslovljeno raspisom, objekti ne bi smeli da budu preveliki.

 

VI GRUPA PITANJA :

 

VI/1. PITANJE : Da li raspisivač očekuje formiranje etno-parka sa kopijama  tradicionalne arhitekture uz istovremenim  prilagodjavanje novoplaniranim sadržajima ?

ODGOVOR :Kopiranje tradicionalnih elemenata je dozvoljeno uz prilagođavanje

novoplaniranim sadržajima. Koncept i rešenje se očekuju od učesnika.

 

VI/2.PITANJE: Sa koje teritorije Srbije se očekuje korišćenje  arhitektonskih i urbanističkih sklopovi? Da li je to Pomoravlje u širem smislu, administrativna Srbija, celokupna teritorija srpske kulture ili uži deo severoistočne Srbije koji se oslanja na prostor Braničeva , Požarevca i Gradišta.

ODGOVOR :Isto kao I/1 – Iz naziva “Srbija na dlanu” sledi da je to teritorija R. Srbije.

 

VI/3.PITANJE: Da li sadržaji krčme, kahve, naročito  zanatski sadržaji treba da se ostvaraju u

kopiranim istorijskim prostorima ?

ODGOVOR : Nije uslovljeno, ostavljeno učesnicima konkursa da se sami opredele – predlože rešenje.

 

VI/4 PITANJE: Koliko investitor očekuje  ''radnih mesta'' u okviru zanatsko edukativnog   sadržaja?

ODGOVOR : Nije definisano raspisom, očekuje se predlog - inicijativa učesnika.

 

VI/5. PITANJE: Na nivou ukupne arhitektonske artikulacije gde je granica izmedju kopirane

istorijske arhitekture i nadgradnje?

ODGOVOR : Učesnici će morati sami da definišu tu granicu i da je opravdaju – obrazlože!

 

VI/6. PITANJE: Da li investitor prihvata da ceo kompleks bude kopija tradicionalne   arhitekture?

ODGOVOR : Kao i u prethodnom odgovoru - ako rešenje ima opravdanje nije zabranjeno.

 

VI/7.PITANJE: Da li investitor očekuje da ceo komples bude artikulisan konceptualistički a da

samo okvirno bude  inspirisan  tradicionalnom arhitekturom?

ODGOVOR Kao i kod prethodna dva odgovora - pravu meru između ta dva  koncepta treba da pronađu i prepoznaju učesnici konkursa.

 

VII GRUPA PITANJA :

 

VII/1.PITANJE : Projektnim zadatkom predvideli ste 30 do 50 smeštajnih jedinica u pojedinačnim objektima, sa direktnim kolskim pristupom. Proizilazi da je to moguće ostvariti u vrlo gustoj grupaciji objekata, pa i tada, teško je ostvariti maksimalni broj objekata, a da to ne izgleda previše zbijeno i loše prostorno oblikovano. Uz sve to, još da i svaka smeštajna jedinica ima direktan kolski pristup. Napravila bih jednu paralelu sa Starim selom u Sirogojnu, gde je na površini od 5 hektara smešteno 47 brvnara, naravno uz sve prateće sadržaje. U slučaju lokacije na Srebrnom jezeru imamo površinu ~ 3 hektara(niste dali u projektnom zadatku površinu parcele? Sa istim projektovanim brojem smeštajnih jedinica i sa mnogo većim brojem i kapacitetima pratećih sadržaja.

Da li je opravdano (moguće ostvarljivo) da svaka smeštajna jedinica ima direktan kolski pristup?

ODGOVOR : Nije uslov da svaka smeštajna jednica ima direktan kolski pristup, ako je to neizvodljivo ili neopravdano. Ako je za očekivati da smeštajni kapciteti budu skoncentrisani u nekoliko grupacija objekta, prihvatljivo je da i parkinzi budu uz pripadajuće grupacije objekata. Takođe, broj smeštajnih jedinica dat je okvirno, ako učesnici konkursa analizom lokacije zaključe da je to previše, broj smeštajnih jedinica može da bude i manji. Učesnici konkursa treba da dođu do OPTIMALNOG broja. Površina parcele br.2366/10 je 3ha 18a 22m2.

 

VII/2.PITANJE : U projektnom zadatku niste odredili kojih kapaciteta bi trebalo da budu smeštajne jedinice; koliko dvokrevetnih, trokrevetnih, četvorokrevetnih apartmana u odnosu na ukupan broj projektovanih smeštajnih jedinica? Jer, logično je da i prostorno i oblikovno ima uticaja.

ODGOVOR : Treba predvideti apartmane – smeštajne jedinice različitih  struktura, ali Investitor nije želeo da učesnike konkursa optereti suviše precizno određenim zahtevima, već očekuje inicijativu autora, pri čemu autori treba da imaju u vidu moguće ciljne grupe (parovi sa decom, parovi bez dece, stariji, više porodica koje dolaze zajedno itd.) ekonomičnost predloženog rešenja. Minimalna kvadratura definisana je kategorizacijom 3*.

 

VII/3. PITANJE : Da li je, i u kom obimu, dozvoljeno izvršiti izmenu karakteristika terena;

nasipanje, usecanje i druge nivelacije terena radi dobijanja određenih prostornih

i ambijentalnih celina

ODGOVOR : Dozvoljeno je ali u manjoj meri, svako menjanje konfiguracije terena treba da ima opravdanje u koncepciji rešenja. Postojeće stanje konfiguracije terena pruža dosta mogućnosti (od ravnog do pokrenutog – brežuljkastog terena). Pored povećanja cene izgradnje, veći zahvati zemljanih radova uticali bi i na postojeće zelenilo, cilj je da se zadrži što više postojećeg zelenila.

 

VIII GRUPA PITANJA :

 

VIII/1. PITANJE : Posto je kao obavezan prilog navedena tabela sa ostvarenim bruto povrsinama, mozemo dobiti neke detaljnije informacije o sledecim kapacitetima:
- auditorijum i sala (koji kapacitet posetilaca)
- galerija (koji kapacitet posetilaca)
- zanatski centar - okvirna povrsina (zajednicki ili za svaki zanat posebno)

ODGOVOR : Navedeni sadržaji (auditorijum, sala, galerija) nisu obavezni, dati su samo kao mogući (kongresni centar predviđen je u hotelu koji se planira u blizini lokacije). Ostavljeno je učesnicima da procene njihovu opravdanost  i stepen zastupljenosti – učesnici treba da imaju u vidu da čitav kompleks treba da funkcioniše kao zaseban profitni centar. Posebno će se ceniti radovi koji su se pored arhitektonskog oblikovanja bavili i ovim pitanjem. Ovo se odnosi kako na obim i strukturu smeštajnih kapaciteta, ugostiteljskih usluga, tako i pratećih sadržaja.

 

VIII/2. PITANJE :   Da li je moguce projektovati i odredjene sadrzaje na reci i povezati ih sa centrom?

ODGOVOR : Ne, reka je dalje od lokacije i predmet je drugih projekata.

 

VIII/3. PITANJE:  Da li je neophodno zadrzati dva postojeca ugostiteljska objekta, ili ih je

moguce zanemariti?

ODGOVOR :Odgovor dat u dopuni programa konkursa.

 

VIII/4. PITANJE : Da li je moguce projektovati smestajne apartmane kao samostalne, ili je dozvoljeno praviti udvojene objekte?

ODGOVOR :Moguće su sve varijante – izuzev svi apartmani u jednom objektu.

 

VIII/5. PITANJE:   Da li apartman sadrzi samo dnevni boravak i sobu + kupatilo (standard 3*), ili je moguce praviti apartmane sa vide soba-za porodice?

ODGOVOR : Pored dnevnog boravka ne preporučuje se  više od jedne izdvojene spavaće sobe, pri čemu je i dnevni boravak moguće koristiti za spavanje.

 

VIII/6. PITANJE : Da li projektovati podzemnu garazu ispod parcele (ima je u master planu) i po kojim kapacitetima?

ODGOVOR : Ne, to je rešenje bilo deo nekog prethodnog koncepta.

 

VIII/7. PITANJE : Na geodetskoj podlozi koju smo dobili nisu ucrtana stabla na krajnjem  istocnom delu parcele i na celoj zapadnoj strani, iako ona postoje (vidi se na fotografijama i orto foto snimku). U odnosu na tu informaciju da li postoji neki odredjeni posumljeni deo koji treba cuvati, ili ne?

ODGOVOR : Geodetska podloga snimana je u više navrata, tako da ne postoji  snimak fonda stabala za celu lokaciju, takođe ne postoji ni valorizacija postojećeg fonda zelenila. Uvidom stanja na terenu, učesnici konkursa treba da prepoznaju zone u kojima je moguće intervenisati, pri čemu treba sačuvati što više kvalitetnih stabala, svako uklanjanje zelenila treba da bude opravdano. Takođe treba predvideti i novo ozelenjavanje.

 

IX GRUPA PITANJA

 

IX/1. PITANJE :Koji je značaj priloženog  „master plana“, da li je i u kojoj meri obavezujući?

ODGOVOR: Nije obavezujući, značaj master plana je informativni.

 

IX/2. PITANJE : Tekst i grafika planskog dokumenta („Beli bagrem – Srebrno jezero“)nisu usaglašeni, pa nisu jasni parametri za pojedine zone (posebno vezano za pokrivenost i izgrađenost).Programski definisani sadržaji odstupaju od planski uslovljenih i manji su od kapaciteta koji su planom dozvoljeni. Da li je i koliko moguće (potrebno) odstupiti od programskih sadržaja (npr. povećati ih) i ukoliko da prema kojim parametrima (smeštajni deo, zanatsko-edukativni, ugostiteljski – spratnost, pokrivenost, izgrađenost) ?

ODGOVOR : Planska dokumentacija koja je trenutno važeća ima određenih nedorečenosti i dozvoljava veću izgrađenost nego što Investitor želi. Bez obzira na to, nije cilj preizgraditi prostor, treba ispuniti zadatak uz uklapanje u ambijent.

 

IX/3. PITANJE :Mogu li se jasnije definisati očekivani kapaciteti zanatsko edukativnih sadržaja

(ili prema predlogu autora)?

ODGOVOR :Za više od onog što je sadržano u programskom zadatku očekuje se

inicijativa učesnika konkursa.

 

IX/4. PITANJE : Prirodni uslovi na lokaciji:
-    nivo podzemnih voda?
-    dominantni vetrovi (ruža vetrova)?
-    postoji li kategorizacija po vrednosti stabala, odnosno da li lejer „stabla“    označava ona koja je potrebno očuvati, obzirom da nije podudaran sa aerofoto snimkom?

ODGOVOR : Nivo podzemnih voda -  65.50mnv, dominantni vetrovi jugoistok   (košava) – severozapad (severac). Kategorizacija vrednosti stabala ne postoji, lejer “stabla” označava stabla koja su snimljena na delu lokacije (ne postoji snimak stabala na celoj lokaciji), bez valorizacije.

 

IX/5. PITANJE : Način obezbeđivanja parking mesta ( garaže – individualne, zajedničke, otvoreni parkinzi ili slobodno po predlogu autora) ?

ODGOVOR :Otvoreni parkinzi grupisani u odgovarajuće zone uz grupacije smeštajnih kapaciteta.

 

IX/6. PITANJE :Da li se mogu predvideti javni prostori ( trgovi  sa pratećim sadržajima)  koji bi predstavljali pozornicu za najviši nivo spektakla:
-     muzički koncerti svetski poznatih muzičkih grupa
-     televizijske emisije uživo
-     sportski forumi
-    simpozijumi  zdravstvenih  organizacija

ODGOVOR: Moguće je ( i poželjno) formiranje javnih prostora , mesta okupljanja – trgova ali ne za masovna okupljanja tipa rok koncerata ili događaja koji za posledicu imaju neželjenu prekomernu emisiju buke, moguće su pozorišne predstave na otvorenom i manje muzičke manifestacije.

 

IX/7. PITANJE :Da li planirani apartmani moraju da budu pojedinačne jedinice ili je moguća i druga organizacija – kuće u nizu, grupacija više apartmana u jednom objektu i sl.?

ODGOVOR : Već pominjano u prethodnim odgovorima – dakle mogući su i pojedinačni objekti i grupacije objekata, kao u odgovoru V/1 objekti ne bi smeli da budu preveliki.

 

IX/8. PITANJE :Da li je kategorizacija smeštajnih objekata (3*) striktna ili je moguće odstupiti (u kojoj meri)?

ODGOVOR: Ne bi trebalo ići ispod kategorije 3*, moguće je u manjoj meri, eventualno odstupanje (ne više od 4*) u procentualno malom broju u odnosu na ukupne kapacitete.

 

IX/9. PITANJE :Planski uslovi za predmetnu zonu predviđaju „akvapark“ – koji tip akvaparka , tj. vodenih površina se očekuje (definisati namenu – korisne vodene površine (npr. za decu ili sl.) ili dekorativne i dr. ili prema predlogu autora)?

ODGOVOR : Na predmetnoj lokaciji ne planira se akvapark, primena vodenih površina je poželjna ali isključivo u dekorativne svrhe i sa merom (potočići jezerca uz vodenicu i sl.).

 

X GRUPA PITANJA

 

X/1. PITANJE :  Koliko je Master plan obavezujuci i da li je obavezujuci?

ODGOVOR : Već odgovoreno u IX/1.

 

X/2. PITANJE : S obzirom da Plan namene nije u skladu sa Master planom, da li su parametri iz Plana namene obavezujuci?

ODGOVOR :Master plan je istraživanje Investitora, obavezujući su po našem zakonodavstvu urbanistički planovi u ovom trenutku važeći je Plan opšteg uređenja Beli bagrem (Opštinski službeni glasnik br.2/2006) po kom predmetna lokacija kpbr.2366/10 spada u zonu E.

 

X/3. PITANJE :  Da li se u smestajnom delu predvidja samo apartmanski smestaj po sistemu jedana smestajna jedinica - jedna kuca, ili moze da bude dvojna kuca ili vise apartmana u jednoj kuci?

ODGOVOR :Već sadržano u prethodnim odgovorima V/1 i IX/7.

 

X/4. PITANJE :  Da li se pod "konakom" podrazumeva samo prenociste, ili se to samo odnosi na spoljni izgled (tradicionalne kuce)? I u vezi sa tim da li kapacitet od 30 do 50 smestajnih jedinica odnosi na jedan "konak" ili na kapaciet etno sela?

ODGOVOR :Odnosi se na oblikovanje, možemo ih zvati i „vajati“, „čardaci“ -  kapacitet se odnosi isključivo na etno selo NIKAKO na kapacitet jednog objekta.

 

XI GRUPA PITANJA:

 

XI/1. PITANJE : U kojoj su meri parametri planirani Planom opšteg uređenja za zonu na kojoj se nalazi predmetna lokacija obavezujući (stepen zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost)?

ODGOVOR : Već sadržano u prethodnim odgovorima I/1 i IX/2.

 

XI/2. PITANJE : Da li je moguće sem crkve izuzetno radi akcentovanja repera u prostoru odstupiti od planom maksimalno dozvoljene spratnosti ?

ODGOVOR:Kako je preporučena spratnost P+1 odnosno P+Pk, a maksimalna dozvoljena P+1+Pk, to je dovoljno za formiranje određenih akcenata u prostoru.

 

XI/3. PITANJE : U kojoj meri je obavezujuća urbanistička koncepcija Master plana?

ODGOVOR: Sadržano u prethodnim odgovorima.

 

XI/4. PITANJE :U kojoj meri je obavezujući Sinhron plan iz Plana opšteg uređenja?

ODGOVOR :Nije jasno na šta se konkretno misli, ali sinhron plan je obavezujući,  bez obzira na to što je od vremena donošenja POU Beli bagrem (2006), u praksi – primeni plana pretrpeo i trpi najviše izmena – odstupanja od rešenja sadržanih u planu.

 

XI/5. PITANJE :Da li je donet Plan generalne regulacij ili neki drugi planski osnov koji je obavezujući?

ODGOVOR: Već sadržano u prethodnim odgovorima.

 

XI/6. PITANJE :Da li postoji mogućnost da se preciznije definišu  kapacitete pratećih sadržaja (ugostiteljstvo, kultura...)?

ODGOVOR :Kapacitet etno restorana 60 sedećih mesta (alacarte) + 240 mesta (banket sala) + trem 120 sedećih mesta.

 

XI/7. PITANJE :Da li je moguće preciznije definisati željenu strukturu i kvadraturu  smeštajnih jedinica (etno-konaci) u odnosu na broj apartmana, spavaćih soba i sl.?

ODGOVOR : Treba predvideti apartmane – smeštajne jedinice različitih struktura, ali Investitor nije želeo da učesnike konkursa optereti suviše precizno određenim zahtevima, već očekuje inicijativu autora, pri čemu autoritreba da imaju u vidu moguće ciljne grupe (parovi sa decom, parovi bez dece, stariji, više porodica koje dolaze zajedno itd.) ekonomičnost predloženog rešenja. Minimalna kvadratura definisana je kategorizacijom 3*, uz eventualna manja odstupanja već pomenuta u prethodnim odgovorima.

 

XI/8. PITANJE :Da li je moguća remodelacija postojećih objekata?

ODGOVOR: Moguća je eventualna remodulacija samo postojećih pomoćnih objekata u cilju njihovog uklapanja u ambijent.

 

XII GRUPA PITANJA :

 

XII/1. PITANJE : Poštovani, nakon obilaska lokacije i razgovara sa investitorom, pokazalo se da  je zadatak konkursa kompleksniji. Molimo vas za produžetak roka.

ODGOVOR : Rok predaje radova produžuje se do 11.01.2010. (ponedeljak) do  15.00h . Svi ostali rokovi ostaju kao u Raspisu konkursa.

 

XIII GRUPA PITANJA:

 

XIII/1 PITANJE : . U projektnom zadatku pise da "smestajni sadrzaji obuhvataju apartmane u pojedinacnim objektima, takodje u istocnnom izrazu - konaka i vajata". Ova recenica je kontradiktorna sa recenicom u sledecem pasusu u kome pise: "Etno konaci bi trebalo da zadovolje uslov kategorije od 3 zvezdice i da se sastoje od 30 do 50 smestajnih jedinica".

Da li se radi o apartmanskom smestaju u pojedinacnim objektima, ili o smestaju sa 3 zvezdice (sobe za spavanje).

ODGOVOR: Već pojašnjeno u prethodnim odgovorima.

 

XIII/2. PITANJE :  Da li su kuce poput "vajata" eksponati (sagradjeni na tradicionalan  nacin), ili mogu biti apartmani (prilagodjeni) u pojedinacnim objektima?

ODGOVOR: Ostavlja se na slobodu učesnicima konkursa.

 

XIV GRUPA PITANJA :

 

XIV/1. PITANJE :  Konačan stav Investitora - žirija po pitanju postojećih objekata:  dozvoljeno rušenje /jednog, oba/ ili zaboraviti tu mogućnost?

ODGOVOR: Pogledati dopunu programa konkursa – rušenje istočnog objekta nije dozvoljeno ni u kom slučaju!

 

XV GRUPA PITANJA :

 

XV/1. PITANJE : . Sta u kontekstu programskog zadatka znace smestajne jedinice - broj vajata ili broj lezajeva?

ODGOVOR: Predstavlja orjentacioni broj apartmana.

 

XV/2. PITANJE : Da li je ogranicen broj priloga za odredjene delove prezentacije (npr. da li sve montaze moraju biti na jednom listu zadatog formata ili je moguce prezentovati ih na vcem broju listova)?

ODGOVOR: U svemu prema raspisu konkursa.

 

XV/3. PITANJE :Da li lokacija predvidjena konkursom ima problema sa podzemnim vodama,

odnosno da li je ukopavanje ograniceno odredjenom dubinom?

ODGOVOR: Videti pod IX/4.

 

NAPOMENA ŽIRIJA: Pitanje lokacije crkve prepušta se učesnicima konkursa.

 

V A Ž N O

 

U skladu sa članom 40. Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma, Investitor putem Raspisivača SAS, daje dopunu Programa konkursa.

DOPUNA PROGRAMA KONKURSA „Srbija na dlanu“, na Srebrnom jezeru

Ostavlja se sloboda učesnicima da anketnim rešenjem obuhvate i prostor-potez postojećih restorana, šetne staze, obale sa plažom  i vodene površine.

Ovo anketno rešenje može da predstavlja samo nadogradnju osnovnog koncepta i rešenja učesnika, a nikako dva nezavisna koncepta i rešenja.

Mogućnost i slobodu koju Investitor ostavlja učesnicima u delu ovog anketnog rešenja je mogućnost remodelovanja pomoćnog objekta restorana (istočni restoran).

Slobodu koju učesnici preuzmu sami (svesni toga da krše osnovne propozicije konkursa), u ovom anketnom rešenju, i eliminišu-poruše jedan restoran (zapadni), mora od strane učesnika biti obrazložena i dokazana isplativom ekonomskom računicom u budućoj eksploataciji.

Zbog dopune programa učesnici imaju slobodu za dodatne priloge-maximum 2 lista

(osim listova u raspisu) koji obuhvataju osnovno rešenje sa anketnim delom iz dopune programa.

 

U Beogradu, 10.11.2009.

 

ŽIRI KONKURSA :

Slobodan Vučićević, predsednik Žirija, s.r.

 

i članovi :

Milan Marić, dipl.ing.arh., s.r.

Jelena Ivanović-Vojvodić, dipl.ing.arh., s.r.

Blagota Pešić, dipl.ing.arh., s.r.

Mališa Stefanović, dipl.ing.arh., s.r.

 


 

SILVER LAKE INVESTMENT d.o.o.

SAVEZ ARHITEKATA SRBIJE

RASPISUJU

opšti javni anonimni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje turističkog centra  „SRBIJA NA DLANU“ na Srebrnom jezeru.

U Beogradu, oktobar  2009.godine

 

1.OPŠTI  USLOVI

 

1.1.Opšti konkursni uslovi

Investitor: SILVER LAKE INVESTMENT d.o.o.

Organizator i raspisivač u ime i za račun investitora: Savez  arhitekata Srbije

Karakter konkursa: Po vrsti konkurs e opšti javni.

Prema zadatku konkurs je projektni.

Po obliku konkurs je jednostepeni

Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

 

Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada arhitektonskog-urbnističkog  rešenja  turističkog centra „SRBIJA NA DLANU“ na Srebrnom jezeru, Veliko Gradište.

 

Konkursni uslovi

Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma Saveza arhitekata Srbije.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju svi članovi strukovnih organizacija   arhitekata i urbanista Republike Srbije.

 

Podloge

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti kod: Saveza arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7/III, uz uplatu iznosa od 1.500,00 dinara na račun broj:  355-1015085-91, Društva arhitekata Beograda sa naznakom za “konkurs”

 

Na konkurs mogu učestvovati samo oni autori koji su zvanično podigli originalne podloge.

 

2.SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

 

2.1. Tekstualno obrazloženje:

-na maks.5 kucanih strana sa umanjenim grafičkim prilozima predloženog rešenja na A4 formatu u 6 primeraka. Obavezno dati tabelu, po namenama, ostvarene bruto kvadrature.

 

2.2.Grafičko deo:

Grafički prilozi dostavljaju se na  listovima  formata 70 x 50 , ilustrovani  samo sa jedne strane i to:

-šira situacija zone sa analizom master plana (analiza master plana je anketnog karaktera – nije obavezna) u R=1: 1000

-situacija   u  R = 1 : 500

-idejno rešenje kompleksa (osnove, preseci, izgledi) u R = 1 : 200

-3D  prikazi kompleksa i njegovih celina po izboru učesnika

-3D prikaz kompleksa (pogled sa jezera)

ili fotografije makete

Autori imaju slobodu dodatnih priloga maks.na 1 listu, koji objašnjavaju ili dopunjuju obavezni deo.

 

3. OPREMA KONKURSNOG RADA

 

3.1.Grafički prilozi se dostavljaju na formatu 70x 50 cm, ili svedeni na ovaj format.

 

3.2.Svi prilozi moraju biti označeni šifrom od pet brojeva u gornjem desnom uglu.

 

3.3. Listovi treba da budu označeni brojevima  u donjem desnom uglu.

 

3.4.Svi grafički prilozi moraju biti upakovani u neprozirnu rolnu ili mapu  na čijoj unutrašnjoj strani mora biti spisak svih priloga. Na  omotu se nalazi samo šifra.

 

3.5.Uz rad se prilažu dve koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu, jedan sa naznakom "AUTOR" sa procentualnom raspodelom, sredstava od nagrade ako ima više od jednog autora, druga sa naznakom "PODACI ZA KONTAKT, i saglasnost za otkup kao i saglasnot da se na izložbi radova objavi ime autora u slučaju da nije među nagrađenima.

Za potrebe štampe kataloga radova potrebno je dostaviti grafičke priloge rešenja na CD-u (ne veće od 20 x 20 cm u 300 dpi, može jpg., eps. ili  tif.).

 

4.DOKUMENTACIJA KOJA SE DAJE UČESNICIMA

-Raspis sa propozicijama i Programom  konkursa

-Grafički deo:

-aerofoto snimak

-situacija u dwg.formatu

-Plan namene „Beli bagrem“

-master plana

-fotodokumentacija

 

5.ROKOVI

Rok počinje da teče od 21.10.2009.

Krajnji rok za predaju radova proužen je do 11.01.2010 godine do 15,00 časova u   prostorijama Saveza arhitekata Srbije, Beograd, Kneza Miloša 7.

Za radove poslate poštom važi žig pošte uz obavezno slanje telegrama sa   brojem pošiljke, sa rokom prispeća do 11.01.2009.godine. Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani.

Učesnici mogu postavljati pitanja Žiriju do 05.11.2009.godine. Postavljena pitanja slati na adresu raspisivača.

Ukoliko su učesnici zainteresovani moguć je i organizovan obilazak predmetne   lokacije  na Srebrnom jezeru. Zajednički obilazak lokacije biće organizovan ako se do 02.11.2009.godine prijavi najmanje 15 učesnika,  na telefone Saveza arhitekata Srbije 011/3230-059 ili 011/3239 754.

Održavanje izložbe radova,  biće u roku od 7 dana od donošenja odluke Žirija o nagrađenim radovima.

 

6.NAGRADE

 

6.1.Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

-   PRVA NAGRADA.................................………….. 465.000,00  dinara

-   DRUGA NAGRADA.................................…………..285.000,00 dinara

-   TREĆA NAGRADA.................... ………….  185.000,00 dinara

-   2 OTKUPA OD PO ......................................95.000,00  dinara

 

6.2.Žiri će raspodelu nagrada i otkupa izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

 

6.3.Nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo Investitora koji ih može koristiti u celosti ili u pojedinostima, uz  uključivanje autora prvonagrađenog rada , odnosno i autora drugih nagrađenih radova za delove rada koji se koriste.

 

ŽIRI  KONKURSA :

-Slobodan Vučićević, predsednik Žirija

 

 članovi :

-Milan Marić, dipl.ing.arh., predstavnik Saveza arhitekata Srbije

-Jelena Ivanović - Vojvodić, dipl.ing.arh., predstavnik Saveza arhitekata Srbije

-Blagota Pešić, dipl.ing.arh., predstavnik Saveza arhitekata Srbije

-Mališa Stefanović, dipl.ing.arh., predstavnik Investitora

Sekretar Žirija: Branko Tošić, generalni sekretar Saveza arhitekata Srbije.

Žiri  i sekretara  imenovali su Investitor i  Raspisivač konkursa.

Žiri može po potrebi angažovati stručnjake iz pojedinih oblasti za ocenu specifičnih rešenja s tim što oni nemaju pravo glasa.

Žiri neće razmatrati radove koji su odstupili od Propozicija i Programa   konkursa.

 

8.PRAVA I OBAVEZE INVESTITORA I AUTORA NAGRAĐENIH RADOVA

Prvonagrađeni rad stiče pravo daljeg učestvovanja u razradi projektne dokumentacije, za uže područje definisano raspisom.

Izrada glavnog projekta će biti poverena projektnom birou koju zajedno izaberu Investitor i  autor prvonagrađenog rada. .

Ukoliko  se Investitor i autor ne dogovore u roku od 15 dana , Investitor odlučuje kome će poveriti izradu tehničke dokumentacije s tim da obavezno uključi autora u dalju razradu.

 

9.ZAVRŠNE ODREDBE  U  SLUČAJU  SPORA

U slučaju spora nadležna je arbitražna komisija Saveza arhitekata Srbije.

U drugom stepenu nadležnosti je Sud časti Saveza arhitekata Srbije.

U trećem stepenu nadležan je redovni sud u Beogradu.

Rok za predaju radova je produžen do 11.01.2010. u 15.00. Svi ostali rokovi ostaju kao po raspisu.

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina