*
Društvo arhitekata Beograda - Sremski Karlovci - konkurs za idejno rešenje dela starog centra sa neposrednim okruženjem

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Sremski Karlovci - konkurs za idejno rešenje dela starog centra sa neposrednim okruženjem

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

 У складу са чланом 40. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 58/2012) расписује

 

ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ, МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДЕЛА СТАРОГ ЦЕНТРА

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА И НЕПОСРЕДНОГ ОКРУЖЕЊА

 

1. Расписивач и спроводиоци 

Расписивач: Општина Сремски Карловци

Спроводиоци: Удружење урбаниста Србије и Војвођанско удружење урбаниста

 

2. Циљ конкурса

Циљ конкурса је избор најбољег идејног урбанистичко-архитектонског решења. Циљ конкурса је да се за драгоцени и најрепрезентативнији део старог центра добију разноврсна идејна решења којима треба да се дефинишу просторна организација и уређење и то пре свега:

партерно уређење са предлогом намена и планираних садржаја, саобраћајем и нивелацијом;

распоред зеленила и зелених површина;

урбани мобилијар и остали декоративни елементи;

декоративна расвета;

архитектонска решења објеката на Тргу патријарха Бранковића који су предмет конкурса;

уређење и преобликовање Стражиловачког потока и два моста;

графички дизајн путоказа и информационих табли.

 

3. Тип конкурса

Конкурс је међународни, према врсти је отворени, према задатку идејни, а према облику је једностепени конкурс.  

 

4. Опис и задатак конкурса

Предмет конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења дела старог центра у Сремским Карловцима и непосредног окружења.

Конкурсом су обухваћени слободни простори Трга Бранка Радичевића и Трга патријарха Бранковића, зелена површина између државног пута I реда М-22/1 и улице Ивана Мажуранића, као и изграђене структуре на Тргу патријарха Бранковића (блок са тржним центром и Соколским домом, као и пословни објекат на Тргу патријарха Бранковића бр. 4).

Учесници конкурса могу преиспитати и предложити начине организације и уређења контактне зоне односно анкетног дела конкурса који се односи на слободну површину између државног пута I реда М-22/1, улице Теодора Крачуна са комплексом Стефанеума, као и улични низ у улици Ивана Мажуранића орјентисан према државном путу. Укупна површина просторне целине која је предмет конкурса је 3,24ha, а заједно са анкетним делом конкурса износи 4,76ha.

Конкурсом се бира програмско, урбанистичко, композиционо и пејзажно решење предметне локације и идејно архитектонско решење за објекте који су претходно наведени, као и партерно односно пејзажно уређење анкетних делова конкурса.

 

5. Учесници конкурса

На конкурсу могу учествовати сва правна и физичка лица која преузму конкурсни материјал. На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, као ни лица која су у њиховом најужем сродству и која најнепосредније са њима сарађују у време трајања конкурса. Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа на овом конкурсу само са једним радом.

 

6. Обавезни услови за учешће на конкурсу

Обавезни услови за учешће на конкурсу су:

Да конкурсни рад мора да буде достављен на време и на начин утврђен овим расписом конкурса

Да конкурсни рад мора да буде израђен на начин техничко – обликовне обраде и да садржи све делове одређене овим расписом конкурса

 

7. Састав жирија и известиоца

Жири конкурса је у следећем саставу:

Миленко Филиповић, дипл. правник, председник општине Срем. Карловци

Владимир Вишњић, дипл. правник, начелник Општинске управе Срем. Карловци

Весна Просеница, дипл. инж. арх., Удружење урбаниста Србије

Др Александар Јевтић, дипл. инж. грађ., Војвођанско удружење урбаниста

Мр Лазар Кузманов, дипл. инж.арх., Удружење архитеката Србије

Бранка Шекарић, историчар уметности, Републички завод за заштиту споменика културе

Светлана Бакић, дипл. инж.арх. - конзерватор, Покрајински завод за заштиту споменика културе

Јелена Штетић, дипл. инж. пејз. арх., Покрајински завод за заштиту природе

Владимир Качала, инж. арх., Бардејов, Република Словачка

 

Известиоци конкурса су:

Милица Јоксић, дипл. инж. арх., Удружење урбаниста Србије

Мр Дарко Полић, дипл. инж. арх., Војвођанско удружење урбаниста

 

8. Садржај конкурсне документације

Конкурсна документација садржи

распис конкурса

програм конкурса у дигиталном формату

геодетска подлога непосредног оркужења у дигиталном формату

геодетска подлога централног окружења у дигиталном формату

фотодокументација у дигиталном формату

Програм конкурса између осталог обухвата и: опште услове конкурса, повод за израду конкурса, опис локације, задатак и циљеве конкурса, планске и програмске препоруке и услове, генезу и развој централног дела обухвата конкурса, планску документацију која се односи на обухват конкурса и шире окружење, услове и решења надлежних завода за заштиту споменика културе, фотодокументацију.  

 

9. Услови, износ накнаде, начин и адреса преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама Удружења урбаниста Србије, Улица кнеза Милоша бр. 9/1, 11000 Београд или путем пријаве на e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Контакт особа: Светлана Јаковљевић (УУС); контакт телефон: + 381 11 3347 418, +381 63 8105 864, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , www.uus.org.rs;

e-mail расписивача: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

 

10. Конкурсни рокови

Почетак конкурсног рока/датум оглашавања конкурса је 22.06.2013. године

Пријем пријава и преузимање конкурсне документације је од 25.06.2013. године

Постављање питања и достављање одговора је до 15.09.2013. године

Предаја конкурсних радова је 31.10.2013. године

Отварање конкурсних радова и почетак рада жирија је 11.11.2013. године

Завршетак рада жирија је 15.12.2013. године

Објављивање резултата конкурса и извештај рада жирија је 21.12.2013. године

Почетак постконкурсних активности од 01.02.2014. године

Отварање изложбе конкурсних радова је 01.03.2014. године

 

11. Садржај конкурсног рада

Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник конкурса предаје на вредновање и избор жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику.

Програмско – планско решење организације простора, саобраћајно решење, дистрибуција садржаја са планираним капацитетима и урбанистичким показатељима подручја непосредног контекста (Р - 1:2500);

Композиционо решење физичке структуре са профилацијом уличних токова, уређењем отворених простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора ужег подручја трга (Р - 1:1000);

Предлог архитектонско – урбанистичког решења централног трга са уређењем партера, потребним пресецима (најмање два пресека) и изгледима (најмање четири изгледа) (Р - 1:500);

Идејно решење изабраног сегмента подручја са потребним основама и изгледима објеката (Р - 1:250);

Тродимензионална представа предложеног решења централног подручја у целини и/или у сегментима; компјутерска презентација тродимензиналних приказа и/или радна макета;

Приказ тока остварења понуђеног решења (просторног, економског, технолошког, итд.) од постојећег до планираног стања у облику који одговара учесницима (ликовно, дијаграмски, описно, шематски, итд.);

Текстуални прилог са табеларним приказом остварених капацитета и показатеља по сегментима (блоковима) централног подручја (у 12 примерака);

Процена потребних улагања за реализацију предложеног решења;

Прилог по избору.

 

12. Начин техничко – обликовне обраде конкурсног рада:

Графичке прилоге приказати у техници по избору учесника, а на формату 70/100 cm.

Сви прилози треба да буду нумерисани у доњем десном углу и означени шифром од шест карактера у горњем десном углу.

Текстуално образложење приредити као засебан прилог у 12 (дванаест) примерака. Један примерак текста приложити уз елаборат.

Уз рад се предају две запечаћене коверте са шифром: једна коверта са ознаком „Аутор“ (у којој се поред списка аутора наводи и представник ауторског тима) и друга са ознаком „Адреса за повратак рада“.

 

13. Критеријуми жирија који ће бити примењени при оцењивању радова

Жири ће све пристигле радове вредновати према следећим критеријумима:

одговор на тему конкурса

концепт решења

програм и структура решења

актуелност решења у савременом архитектонском и урбанистичком дискурсу

однос према заштити, очувању и унапређењу културно историјског наслеђа

финансијска рационалност у реализацији конкурсног решења

 

14. Врста и висина награда, откупа и обештећења, које расписивач  додељује као и надокнаде које се исплаћују учесницима

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 8 (осам) радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се награде и откупи и то на следећи начин:

I награда –  10.000 €

II награда – 5.000 €

III награда – 3.000 €

 

Фонд за откуп радова износи 5.000 €, а одређени број ненаграђених радова који остваре високе резултате биће обештећени у складу са одлуком жирија. Фонд за обештећења износи 1.000 €.

Жири ће расподелу извршити у свему према одредбама правилника из области урбанизма и архитектуре. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде и откупе.

 

15. Начин реализације првопласираног рада, понуђену цену и рокове, навод да ли ће уговор након конкурса бити закључен између расписивача и аутора рада као и предмет тог уговора

Награђени и откупљени радови постају власништво расписивача конкурса који може користити исте у целости или у деловима. Аутори награђених и откупљених радова могу да буду укључени у даљу разраду пројеката по потреби и позиву.

 

16. Услове заштите ауторских права

Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације рада након завршеног конкурса. Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.

 

17. Језик конкурса

 

Расписивач расписује и спроводи конкурс на српском и енглеском језику. 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina