*
Društvo arhitekata Beograda - Konkurs za idejno resenje hotelsko-turističkog kompleksa "Carine" u Baošićima

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Konkurs za idejno resenje hotelsko-turističkog kompleksa "Carine" u Baošićima

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, u svojstvu Raspisivača konkursa, u saradnji sa “Carine” d.o.o. Podgorica, u svojstvu Investitora konkursa, raspisuju opšti, javni i anonimni

K O N K U R S

Broj   9/13

 

Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje

hotelsko-turističkog kompleksa ‘’Carine’’ u Baošićima

 

Podaci o naručiocu:

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog

Partizanski put 1

85340 Herceg Novi

Tel:  031/350-900

Fax: 031/350-901

Kontakt osoba: arh.Snežana Šunić

Tel: 031/321-600

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

www.agencijahnovi.co.me

 

 Predmet javnog Konkursa

Izrada Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja hotelsko-turističkog kompleksa ‘’Carine’’ u Baošićima, na kat. parcelama: 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 i 422, sve KO Baošići,  površine cca 2,84 ha.

Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Projektnog zadatka i ostalih priloga koji su sastavni dio konkursnog materijala.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom.


Po vrsti :  Konkurs je opšti, javni i međunarodni

Prema zadatku :   Konkurs je projektni.

Po obliku :    Konkurs je jednostepeni.

Prema načinu i predaji rada :  Konkurs je anonimni.

 

Učesnici Konkursa

Na Konkursu mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja  preuzmu konkursni materijal.

 

Cilj Konkursa

Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja predmetnog turističkog kompleksa.

 

Konkursni materijal i rokovi

Konkurs je otvoren od 06.02.2013.god. do 18.03.2013. god.

Konkurs je  objavljen na web site Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog.
Konkursni materijali mogu se podizati svakog radnog dana od 10 do 12 časova, od 06.02.2013.god. u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, ili preuzeti na Internet adresi: www.agencijahnovi.co.me

Obilazak lokacije Naručilac organizuje do 28.02.2013. god.  po prethodnoj najavi i dogovoru sa kontakt osobom arh.Snežanom Šunić.

Konkursni radovi se predaju neposredno na arhivi Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Partizanski put br.1, do 18.03.2013.god, do 14 časova ili se šalju poštom zaključno sa datumom 18.03.2013. god. što se provjerava poštanskim pečatom na omotnici rada i dokazuje  poštanskom potvrdom u posjedu autora – pošiljaoca.

Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja za vrijeme dok je Konkurs otvoren, putem kontakt telefona ili e-mail adrese.
Konkursni radovi pristigli nakon roka utvrđenog za predaju radova, neće se uzimati u razmatranje.
Konkursni Žiri donijeće odluku o rezultatima Konkursa do 08.04.2013. god.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na site-u Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog www.agencijahnovi.co.me

 

 

Kriterijumi za ocjenjivanje radova su:

- arhitektonsko-oblikovno rješenje ...................................……………… 0 - 30  bodova
- uklopljenost urbanističkog rješenja u postojeće okruženje ................ 0 - 30 bodova

- ispunjenje projektno-prostornih i funkcionalnih zahtjeva ............…..  0 - 20 bodova
- racionalnost i ekonomičnost rješenja u cjelini   ............................... 0 - 20  bodova

 

Nagrade i otkupi

Investitor, “Carine” d.o.o. Podgorica, obezbijeđuje dvije nagrade u slijedećim iznosima:

 

I nagrada      7.000. -   €

II nagrada     3.000. -   €

Konkursni Žiri ima pravo da po sopstvenoj procjeni dodijeli dvije prve, ili druge nagrade, u kom se slučaju nagradni fond dijeli na dva jednaka dijela, ili da ne dodijeli predviđene nagrade ako smatra da konkursni radovi ne zadovoljavaju predviđene kriterijume.

 

Završne odredbe

Rezultate i obrazloženje odluke konkursnog Žirija objaviće Agencija za izgardnju i razvoj Herceg Novog  na web site-u ove Agencije www.agencijahnovi.co.me

Kompletan tekst raspisa Konkursa,  sa Projektnim zadatkom , geodetskim podlogama i sl. može se naći na web site-u: www.agencijahnovi.co.me

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina