*
Društvo arhitekata Beograda - Hotel stari grad - Ulcinj

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Hotel stari grad - Ulcinj

MEĐUNARODNI, OPŠTI, PROJEKTNI, JEDNOSTEPENI I ANONIMNI KONKURS Br. 04-2390/1

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE OBJEKATA HOTELSKO TURISTIČKE DJELATNOSTI U ZAHVATU DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE za sector 63 ‘’STARI GRAD ULCINJ’’

 

1.Ime raspisivača i investitora

 

Raspisivač – « VLADA REPUBLIKE CRNE GORE - Ministarstvo održivog razvoja i turizma »

Adresa: IV Proleterske brigade, br. 19, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel.: (+382) 20 446 284; (+382) 20 446 339;

Fax: (+382) 20 446 215

Kontakt osoba: Ina Boljević; Igor Vujačić

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Investitor – «Star of Montenegro d.o.o.»

Adresa: Hotel ''Albatros'', 85360 Ulcinj

Tel:  030/350-426

Fax: 030/350-426

Kontakt osoba: Novak Durutović

Tel: 030/350-426, mob. 067/640-085

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

2. Predmet javnog Konkursa

 

Izrada Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja objekata hotelsko-turističke djelatnosti na urbanističkoj parceli UP 1 površine 24.015 m2, u zahvatu državne studije lokacije  za sektor 63 “Stari grad Ulcinj’’ u Ulcinju.

Konkursni rad mora biti urađen na osnovu Programskog zadatka i ostalih priloga koji su sastavni dio konkursnog materijala.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom.

Prema učesnicima konkurs je: međunarodni 
Po vrsti konkurs je: opšti

Prema zadatku konkurs je: projektni

Po obliku konkurs je: jednostepeni

Prema načinu i predaji rada konkurs je: anonimni

 

3. Učesnici konkursa

 

Pravo učešća na konkursu imaju sva kvalifikovana pravna i fizička lica koja preuzmu konkursni material.

Na konkursu ne mogu uzeti učešća lica koja su neposredno angažovana u organizovanju konkursa, kao ni lica koja su u najužem srodstvu i koja najneposrednije sa njima sarađuju u vrijeme trajanja konkursa.

Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

 

4. Cilj Konkursa

 

Cilj Konkursa je izbor najboljeg i najcjelishodnijeg Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja koje će svojim primijenjenim rješenjima:

na najefikasniji način valorizovati ukupni potencijal parcele i njenih kontaktnih zona,

ostvariti skladnu arhitektonsku formu sa kvalitetno definisanom funkcijom svih objekata kompleksa,

na kvalitetan način uvažiti i nadgraditi postojeći pejzažni i geomorfološki kontekst,

sačuvati, oplemeniti i nadgraditi postojeći biodiverzitet,

po maksimumu uvažiti potrebu za: energtskom efikasnošću planiranih objekata i primjenom alternativnih izvora energije.

 

5. Konkursni materijal i rokovi

 

Konkurs je otvoren od 27.04.2011.god. do 30.06.2011.god, do 11 časova. Konkurs je  objavljen na web site:www.mrt.gov.me. Konkursni materijali mogu se podizati svakog radnog dana od 09 do 14 časova, od 27.04.2011.god. do 15.05.2011.god., u elektronskoj verziji ( na CDROM-u ) u prostorijama “Ministarstva održivog razvoja i turizma” u prostoriji br.309, uz dokaz o uplati depozita od 500€.

Za Crnu Goru: na žiro račun br. 832-7071-33, naknada za otkup konkursne dokumentacije – Ministarstvo održivog razvoja i turizma, poziv na broj 02760517, uz napomenu: „Za arhitektonsko-urbanistički konkurs - broj 04-2390/1“.

Za inostrandstvo: obratiti se za dodatne informacije na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Obilazak lokacije Investitor organizuje od maja, po prethodnoj najavi i dogovoru sa kontakt osobom Novakom Durutovićem.

Konkursni radovi se predaju neposredno na arhivi “Ministarstva održivog razvoja i turizma”, do 30.06.2011.god, do 11 časova, ili se šalju poštom zaključno sa 30.06.2011. god. što se provjerava poštanskim pečatom na omotnici rada i dokazuje  poštanskom potvrdom u posjedu autora – pošiljaoca. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja, odnosno dostavljati ih putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  do 15.05.2011.god. Pisani odgovori biće dostavljeni učesnicima do 30.05.2011.god. putem e-maila. Konkursni radovi pristigli nakon utvrđenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.
Konkursni Žiri donijeće odluku o rezultatima Konkursa do 10.07.2011.god.

Svi učesnici biće obavješteni o rezultatima Konkursa  do 15.07.2011.god

 

6. Kriterijumi za ocjenjivanje radova su:

 

- urbanistički koncept, valorizacija ukupnih potencijala parcele i njenih kontaktnih zona 0 - 20   bodova 

- arhitektonsko-oblikovno rješenje 0 - 25   bodova

- ostvareni prostorni i funkcionalni kvaliteti 0 - 15   bodova

- ostvareni kvaliteti pejzažne arhitekture  0 - 15   bodova

- ekonomska opravdanost ponuđenog rješenja u cjelini 0 - 15   bodova

- ostvareni stepen ekoloških standarda u okviru ponuđenog rješenja i stepen primjene alternativnih izvora energije  0 – 10  bodova

 

7. Nagrade i otkupi

 

Ukupna NETO suma za nagradni fond iznosi  50,000.00€ (pedeset hiljada eura), biće raspodijeljna na sledeći način:

I nagrada………………………       -  20,000.00€

II nagrada...................................   -  15,000.00€

III nagrada.................................    -  10,000.00€

Dva otkupa,svaki  po………….    -   2,500.00€

Isplatu nagrada će u BRUTO iznosu, snositi investitor.

Žiri može i da ne dodjeli  predviđene nagrade, ako smatra da konkursni radovi ne zadovoljavaju predviđene kriterijume.

Završetkom Konkursa i dodjelom nagrada, prestaju sve obaveze ''Star of Montenegro'' d.o.o. Ulcinj, prema nagrađenim autorima. Nagrađeni radovi postaju vlasništvo ''Star of Montenegro'' d.o.o., Ulcinj koja ih može koristiti u cjelosti ili u pojedinostima, uz poštovanje autorskih prava učesnika Konkursa i može dodijeliti drugom na detaljnu razradu.

Predajom rada učesnik Konkursa prihvata sve propozicije ovog Konkursa.

Radovi koji nijesu nagrađeni, ili nijesu zadovoljili uslove Konkursa, vraćaju se autorima - podizanjem na arhivi “Ministarstva održivog razvoja i turizma” u roku od 30 dana od proglašenja rezultata Konkursa. Nakon tog roka “Ministarstvo održivog razvoja i turizma” nema obaveze prema učesniku u pogledu čuvanja radova.

 

8. Oprema konkursnog rada

 

Konkursni rad (svi grafički i tekstualni prilozi) moraju biti prezentovani na engleskom ili crnogorskom jeziku.

Svaki konkursni rad ( svi panoi ) moraju biti u posebnom omotu, sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom "Konkurs - ne otvaraj".  Konkursni rad mora imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom.

Svi grafički prilozi su na čvrstoj, lakoj podlozi formata «A0», a tekstualni dio dostaviti u povezanoj svesci formata A3 u 9 (devet) primjeraka.

Uz  konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dvije neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom "Konkurs - ne otvaraj" i to:

 

- kovertu sa naznakom "Autor” koja sadrži ime, prezime i adresu pojedinca ili grupe autora i način podjele nagrada,

- kovertu sa naznakom "Adresa za vraćanje rada”, koja sadrži adresu za vraćanje rada. Ova koverta treba da sadrži i izjavu kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka konkursa, ako rad nije nagrađen. Ukoliko takve izjave nema, smatraće se da autor pristaje na objavu imena.

Koverte sa nazivom AUTOR I ADRESA ZA VRAĆANJE RADA otvara ŽIRI.

Uz konkursni rad, učesnici će obavezno dostaviti CD sa svim grafičkim prilozima u PDF ili TIFF formatu, kao i tekstualno obrazloženje u DOC ili PDF formatu.

 

9. Konkursni materijal


Sva dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal u vidu tekstualnih i grafičih priloga biće ponuđena učesnicima u elektronskom obliku ( na CD-u ).

Tekstualni dio:

•  Raspis Konkursa

• Programski zadatak sa izvodom iz tekstualnog dijela Državne       studije lokacije za sektor 63 “Stari grad Ulcinj”,

Grafički dio:

• Digitalna geodetska podloga R 1:200 sa naznačenom granicom

UP1, građevinskom linijom i trasama lungo mare,

• Izvodi iz grafičkog dijela Državne studije lokacije za  sektor 63 “Stari

grad Ulcinj”,

•  Katalog fotografija tretiranog područja i kontakt zona.

 

10. Sadržaj konkursnog rada

 

Učesnici su obavezni da u okviru Konkursa dostave slijedeću dokumentaciju:

Tekstualni dio:

•  Obrazloženje konceptualnog rješenja u svim segmentima

Konkursnog rada.

Tabela ostvarene bruto kvadrature po namjeni prostora.

Posebnim prilogom utvrditi orijentacionu vrijednost predloženog

Idejnog rješenja.

Grafički dio:   

•  Situacioni prikaz kompleksa sa užim okruženjem, R1:1000,

sa ciljem prikaza valorizacije kontaktnih zona sa morem i

susjednim urbanističkim parcelama, a i saobraćajne povezanosti sa postojećom gradskom saobraćajnom infrastrukturom.

Situacione zone pojedinih dijelova kompleksa, R1:500.

Karakteristične poprečne i podužne presjeke kompleksa, R1:1000 i R1:500.

• Prikaz parternog uredjenja terena, R1:1000 i dijelova, R1:500,

• Prikaz suterenskih i podrumskih etaza na nivou kompleksa, R1:500,

• Posebni prikaz uredjenja plaže, R1:500,

• Idejno arhitektonsko rješenje objekta sa prikazom:

-osnova partera svih objekata kompleksa, R1:200,

-osnova svih etaža i krovova, R1:200,

-osnova svih suterenskih i podzemnih etaza, R1:200,

-svih izgleda svakog objekta, R1.200,

-poprečnih i podužnih presjeka svakog objekata, R1:200.

• Prostorni prikazi kompleksa u 3D modelu,

• Prikaz animacije, kretanje kroz lokaciju i objekat (podužni i poprečni)

• Dodatni prilozi po izboru autora.

 

11. Konkursni Žiri

 

“Ministarstvo održivog razvoja i turizma” i ''Star of Montenegro'' d.o.o imenuju konkursni Žiri u sastavu:

Prof. Mita Mladenović, predsjednik žirija

Mr Sahret Hajdarpašić, dipl. ing. arh.

Prof. Peter L. Arnke, dipl. ing. arh.

Sanja Mitrović-Lješković, dipl. ing. pejz. arh.

Saim Nimambegović, dipl. ing. arh.

Budislava Kuč, dipl. ing. arh.

Mr Dragan Marković, dipl. prostorni planer

Zamjenici članova žirija:

1.   Gordana Raičević, dipl. ing. arh.

Izvjestioc i sekretar žirija:

1.Ina Boljević, dipl.ing.arh

2.Igor Vujačić, dipl.ing.arh

Troškove rada konkursnog Žirija obezbjeđuje ''Star of Montenegro'' d.o.o., Ulcinj.

Izvjetioci će prije početka rada Žirija konstatovati kompletnost prispjelih radova i njihovu usklađenost sa uslovima Konkursa. Radovi koji ne ispunjavaju uslove Konkursa  ili su stigli van konkursnog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Konkursni Žiri će donijeti Poslovnik o svom radu kojim će biti precizirani i ostali kriterijumi za ocjenu najboljeg rješenja.

 

12.Vlasnička prava

 

Učesnici Konkursa  su saglasni da se njihovi radovi mogu, u organizaciji  “Ministarstva održivog razvoja i turizma” i ''Star of Montenegro'' d.o.o., Ulcinj, javno izložiti nakon objavljivanja rezultata Konkursa.

Vlasnička prava nagrađenih radova prelaze u vlasništvo ''Star of Montenegro'' d.o.o., Ulcinja, a   poslije isplate nagrada.

''Star of Montenegro'' d.o.o., Ulcinj  može ove radove koristiti samo za potrebe izgradnje objekta koji je predmet ovog Konkursa.

Svoju saglasnost na gore iznijeta vlasnička prava autor rada daje samim učešćem na Konkursu.

 

13.Završne odredbe

 

Rezultati i obrazloženje odluke konkursnog Žirija biće objavljeni u jednim dnevnim novinama  i na web stranicama “Ministarstva održivog razvoja i turizma”  www.mrt.gov.me.
Završni izvještaj konkursnog Žirija biće dostavljen svim učesnicima Konkursa.

Izložba konkursnih radova i diskusija biće održana po završetku rada žirija.

O datumu i mjestu održavanja iste svi učesnici konkursa biće pismeno obaviješteni.

Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog konkursa u nadležnosti su redovnog Suda koji je nadležan za raspisivača konkursa.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

 english vesion

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina