*
Društvo arhitekata Beograda - 13 Jul plantaže

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

13 Jul plantaže

»13 JUL-PLANTAŽE« a.d.- PODGORICA

Raspisuje međunarodni anonimni konkurs za idejno programsko - arhitektonsko rešenje

» VINSKOG SELA« KOMPLEKSA »ŠIPČANIK« PODGORICA

 

1 RASPISIVAČ KONKURSA : »13 JUL-PLANTAŽE« a.d. PODGORICA KAO INVESTITOR

 

2 PREDMET KONKURSA JE:Idejno programsko-arhitektonsko rješenje » Vinskog sela« kompleks Šipčanik Podgorica.

 

3 ZADATAK KONKURSA: Konkurs se raspisuje sa ciljem da se dobije rješenje koje će služiti za dalji rad na realizaciji projekta.

 

4 TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA

 

4.1. Konkurs je jednostepeni, anonimni otvoreni medjunarodni konkurs.

4.2. Pravo učešća na konkurs imaju sva pravna i fizička lica koja su preuzela konkursni materijal.

4.3. Konkursni rad mora biti uradjen na osnovu projektnog zadatka, koji je sastavni dio konkursnog materijala.

 

5. ŽIRI I IZVJESTIOCI

 

5.1. članovi žirija su:

1. prof.dr Veselin Vukotić, predsjednik

2. Verica Maraš, dip.ecc.

3. prof.dr Robert Ast, Univerzitet Poznanj,Poljska

4. prof.mr Dimitrije Mladenović, Univerzitet Beograd, Srbija

5. prof.dr Peter Gabrijelčić, Univerzitet Ljubljana, Slovenija

6. doc.mr Svetislav Popović, Univerzitet Crne Gore

izvjestioci su:

1. Olga Vujačić, arh.teh.

2. Marko Martinović , dipl.ing.arh.

 

5.2. Osim obaveze autora da ispoštuje uslove konkursa i prezentacije konkursnog rada, osnovni kriterijumi za ocjenjivanje radova biće:

- originalnost rješenja,

- funkcionalnost,

- estetika i

- racionalnost.

 

6. DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

 

-Rok za registraciju učesnika i podizanje konkursnih podloga  24.septembar do 5. oktobar 2009.

- Rok za dostavljanje pitanja 5. oktobar 2009.

- Rok za dostavljanje pisanih odgovora na pitanja 10. oktobar 2009.

- Rok za slanje i predaju radova 20. decembar 2009.

- Rad izvjestilaca  21 do 23 decembar 2009.

- Rad žirija-ocjenjivanje konkursnih radova  23 do 28 decembar 2009.

- Objavljivanje rezultata konkursa 28. decembar 2009.

 

Konkursni materijali mogu se podizati svakog radnog dana od 08-15 h od dana objavljivanja u prostorijama »13.jul-Plantaže«, Podgorica, Put Radomira Ivanovića br.2, uz dokaz o uplati 300€ na žiro račun br. 550-1092-08, navedeni iznos će se vratiti nakon predaje radova.

Konkursni radovi se predaju arhivi naručioca ili poštom do roka utvrdjenog u dinamici konkursnih aktivnosti.

Radovi pristigli nakon utvrdjenog roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Investitor se obavezuje da organizuje izložbu nagrađenih i otkupljenih radova. Izložba će se organizovati u Vinskom podrumu Šipčanik, prilikom proglašenja pobjednika 28.12.2009.god.

 

6.1. Kriterijumi za ocjenjivanje radova su:

- Arhitektonski koncept i oblikovani elementi 0 – 20 bodova

- ispunjenje projektno – poslovnog i funkcionalnog zahtjeva  0 – 20 bodova

- racionalnost i ekonomičnost rješenja u cjelini 0 – 20 bodova

- uklopljenost rješenja u postojeće okruženje 0 – 20 bodova

 

7. NAGRADE:

 

7.1. Raspisivač je odlučio da dodijeli tri nagrade u sljedećim iznosima:

- I nagrada u iznosu od 12.000,00 €

- II nagrada u iznosu od 8.000,00 €

- III nagrada u iznosu od 5.000,00 €

7.2. Nagrade će se isplatiti u neto iznosu.

7.3. Konkurs se smatra uspjelim ako je prispjelo 5 (pet) radova koji su ispoštovali uslove konkursa.

7.4. Nagradjeni radovi su vlasništvo »13. jul-Plantaže« a.d. koje ih može koristiti u cjelosti ili u pojedinostima. Svoju saglasnost na gore pomenuti uslov autor rada daje samim učešćem na konkursu.

7.5. Radovi koji nijesu nagradjeni, ili nijesu zadovoljili uslove konkursa vraćaju se autorima podizanjem na arhivi »13.jul-Plantaže« a.d. u Podgorici u roku od petnaest dana od dana proglašenja rezultata konkursa, nakon kog roka naručilac nema obaveza prema učesniku u pogledu čuvanja rada.

 

8. OPREMA KONKURSNOG RADA:

 

8.1. Svaki konkursni rad mora biti u omotu rada imati spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom u gornjem desnom uglu priloga.

8.2. Svi prilozi konkursnog rada moraju biti upakovani u neprozirnom omotu sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom »konkurs-ne otvaraj«.

8.3. U konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dvije neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom »Konkurs-ne otvaraj« i to:

- Kovertu sa naznakom »Autor«.

- Kovertu sa naznakom »Adresa za povratak rada«.

 

9. PODLOGE ZA KONKURSNI RAD:

 

9.1. Kao podlogu za izradu konkursnog rada učesnici konkusa dobiće:

- načelni projektni zadatak

- geodetska podloga lokacije R=1:250 u digitalnoj i analognoj formi

- fotografije lokacije konkursa

 

10. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA:

 

10.01. Učesnici konkursa su obavezni da svoj rad obrade na nivou idejnog programsko-arhitektonskog rješenja.

10.02. Poželjno je da učesnici konkursa dostave priloge koji bolje obrazlažu tehnička i ekonomska rješenja (3D vizuelizacija i makete u odgovarajućoj razmjeri).

 

11. ZAVRŠNE ODREDBE:

 

11.1. Predajom rada svaki učesnik usvaja propozicije ovog konkursa.

11.2. Završni izvještaj konkursnog žirija biće dostavljen svim učesnicima konkursa koji budu ispunili konkursne uslove.

11.3. Rezultate i obrazloženje odluke konkursnog žirija objaviće predsjednik žirija.

11.4. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz predmeta ovog konkursa u nadležnosti su Suda u Podgorici.

 

Kontakt osoba: Olga Vujačić

Tel. 020/658-041, mob.069/325-296

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina