*
Društvo arhitekata Beograda - DODELA GODIŠNJE NAGRADE ZA ARHITEKTURU 2015

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

DODELA GODIŠNJE NAGRADE ZA ARHITEKTURU 2015

Dodela Godišnje nagrade Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u 2015. godini i  Povelje za izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu, u 2015. godini, održana u Udruženju arhitekata Srbije dana 26.12.2016.godine u 18,00 časova.

 
IZVEŠTAJ O RADU ŽIRIJA
za GODIŠNjU NAGRADU UAS-a ZA ARHITEKTURU 2015


1. OSNOVNE INFORMACIJE O NAGRADI I TOKU ŽIRIRANJA

Svaka arhitektonska nagrada ima svoj značaj i karakter. Značaj nagrade umnogome je određen time ko nagradu dodeljuje, dok je njen karakter rezultat njene istorije. U slučaju Godišnje nagrade Udruženja arhitekata Srbije, u situaciji smo da konstatujemo da je reč o nagradi posebne vrednosti i posebnog uticaja. Dodeljene nagrade koje su prethodile ovogodišnjem žiriranju obavezivale su Žiri da svoju poziciju definiše u skladu sa statusom Nagrade u jednom delu, i u skladu sa profesionalnim okolnostima u drugom delu. Nema sumnje da je reč o momentu u kojem je baviti se arhitekturom, ako ne teško, bar veoma komplikovano. Uslovi proizilaze iz konteksta, ali i osećaja arhitekata da postoji odgovornost koju treba i opravdati i iskoristiti. Lament nad profesionalnim okolnostima je ove godine Žiri rešio da ostavi sa strane i pogleda sam život profesije direktno.
Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za:

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2015. godine za Godišnju nagradu Udruženja arhitekata Srbije, i
B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu, u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2015. godine u konkurenciji za Povelju Udruženja arhitekata Srbije.

Upravni odbor Udruženja imenovao je Žiri za dodelu nagrade:
- dr Vladimir Milenković, arhitekta, van. profesor, predsednik Žirija i članovi:

- dr Tatjana Stratimirović, arhitekta, Beograd
- mr Miroslava Petrović Balubdžić, arhitekta, Beograd
- Srđan Zorić, arhitekta, Novi Sad
- Zoran Nikolić, arhitekta, Niš

Na konkurs za godišnju nagradu, predati su radovi u sledećim kategorijama:
Za najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2015. godine, a za Godišnju nagradu Udruženja arhitekata Srbije, konkurisali su sledeći autori i objekti:

1. Kompleks Stari mlin, Bulevar vojvode Mišića, Beograd
Autori: Sanjin Grbić, dipl.inž.arh. i Jovan Jovanović, dipl.inž.arh.
2. Objekat FIAT Autocentar NIKOM, Kragujevac
Autori: Predrag Milutinović, arhitekta, Vladimir Lojanica, arhitekta
3. Centar za ometene u razvoju, Šekspirova 8, Beograd
Autor: arh. Vlada Slavica

Za izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u konkurenciji za Povelju Udruženja arhitekata Srbije, u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2015. konkurisali su :

1. „Air and space museum“ Peking, Kina
Autori: Branislav Hetzel dipl.inž.arh., Nebojša Fotirić, dipl.inž.arh., Igor Rajković,dipl.inž.arh.

2. Stambeni objekat - Kuća za odmor, Bigovo, Crna Gora
Autori: Jelena Ivanović Vojvodić, Vasilije Milunović
Saradnici: Milena Katić, Vanja Enbulajev, Pavle Ilijašević
Konsultant za enterijer: Tatjana Šaponjić
Fotografija: Relja Ivanić

Kompletni pristigli radovi su dostavljeni putem internet linka članovima Žirija, kako bi mogli da se upoznaju detaljno sa radovima, pre početka žiriranja. Žiri je održao ukupno dva sastanka.
Na prvom sastanku Žirija, konstatovano je da svi predati radovi imaju tražene podatke predviđene datim oglasom za prijavljivanje radova za 2015. godinu.
Žiri je sa posebnom pažnjom pregledao predate analogne priloge/crteže/tehnička obrazloženja za svaki navedeni rad. Nakon razmatranja svih prispelih radova, dogovoreni su sledeći sastanci Žirija kako bi se obišle lokacije.
Žiri je dana 14. decembra 2016. godine, jednoglasno doneo Odluku da Nagradom Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz oblasti arhitekture za 2015. godinu nagradi:
KOMPLEKS „STARI MLIN“, BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA, BEOGRAD
Autori: Sanjin Grbić, dipl. inž. arh. i Jovan Jovanović, dipl. inž. arh.

Većinom glasova doneo odluku da se Povelja Udruženja arhitekata Srbije za delo izvedeno
u inostranstvu za 2015. godinu dodeli:

„AIR AND SPACE MUSEUM“, PEKING, KINA
Autori: Branislav Hetzel dipl.inž.arh., Nebojša Fotirić, dipl.inž.arh., Igor Rajković, dipl.inž.arh.

2. OBRAZLOŽENJE ŽIRIJA
I pored konstatacije da je očekivanje, kada je u pitanju broj prijava, bilo veće, može se ustanoviti i da je slika o Udruženju i profesiji ipak bila kompletna. Predložena ostvarenja su veoma precizno bila pozicionirana u odnosu na profesionalni ambijent, gotovo najdirektnije oslikavajući sve vrednosti i mogućnosti za aktuelni profesionalni rad u Srbiji. Vidljivost života i njegovi direktni narativi koji se mogu prepoznati u delima kolega, samo su doprineli da se potvrdi autentičnost srpske arhitektonske scene i da se pitanje njenog potencijala ponovo izdigne iznad apsolutnih ideja o arhitekturi.
Nagrada Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz oblasti arhitekture za 2015. godinu dodeljena je Kompleksu „Stari mlin“, Bulevar vojvode Mišića, Beograd, autora Sanjina Grbića, dipl.inž.arh. i Jovana Jovanovića, dipl.inž.arh.

U tom smislu, odluka o dodeli Godišnje nagrade Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz oblasti arhitekture za 2015. godinu prati osećaj sigurnosti u aktivnu ulogu arhitektonske struke u procesima urbane rekonstrukcije, koja u mnogome obeležava sadašnjost konteksta. Ostvarenje svedoči o jasnom stavu projektanata u odnosu na potencijal lokacije, programske osnove rada i svest o standardu u kojem se i postiže sigurnost u realne kapacitete profesije. Reč je o ostvarenju koje doprinosi kulturi urbanog života i razvoju savremene uloge struke.

Povelja za izvedeno delo u inostranstvu za 2015. godinu dodeljena je zgradi „Air and Space Museum“ u Pekingu, Kina, autora: Branislava Hetzela, dipl.inž.arh., Nebojše Fotirića, dipl.inž.arh., i Igora Rajkovića, dipl.inž.arh.
Iako podeljenim glasovima, odnosno većinom glasova u daljem toku žiriranja, ovogodišnja odluka o Povelji predstavlja dokument o vitalnosti srpskih arhitekata i njihovoj svesti o globalnom polju delovanja. U konkurenciji za povelju bile su praktično dve teme, jedna u korist solidnosti i realnosti potvrdjenih vrednosti, i druga, u korist slike o onome što nameće vreme, tako da je prevagnula želja da se aktivnost u pravcu najvećeg svetskog arhitektonskog prostornog poligona potvrdi kao vrednost u kojoj apetiti struke ne jenjavaju, već naprotiv tragaju za partnerskim odnosom sa kontekstom u kojem nastaju ili bi trebalo da nastanu.

3. ZAKLJUČAK I PREPORUKE UDRUŽENJU ARHITEKATA SRBIJE ZA DALJU AFIRMACIJU I UNAPREĐENJE GODIŠNJE NAGRADE
Žiri Godišnje nagrade za arhitekturu zapaža sve manje radova koji konkurišu za Godišnju nagrade i povelju. Stoga ovogodišnji Žiri predlaže da se za sledeću godinu imenuju nominatori, ili kao telo sastavljeno od određenog broja članova žirija iz prethodnih godina, ili kao nezavisni pojedinci, kako bi i oni imali pravo da predlože aktuelna dela za nagradu i povelju. Nadamo se da bi ova ideja pozitivno uticala ne samo na broj prispelih predloga, već iI na popularizaciju struke i značaj Nagrade Udruženja.

U Beogradu 24.12.2016. god.

Žiri za dodelu nagrade :
dr Vladimir Milenković, arhitekta
dr Tatjana Stratimirović, arhitekta
mr Miroslava Petrović Balubdžić,arhitekta
Srđan Zorić, arhitekta
Zoran Nikolić, arhitekta

 

IZLOŽBA RADOVA - PDF

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina