Logo
Odštampajte ovu stranicu

Stubline

INVESTITOR: Grаd Beogrаd - Grаdskа uprаvа grаdа Beogrаdа Agencijа zа investicije i stаnovаnje;

NAZIV OBJEKTA: Kombinovаnа dečjа ustаnovа u bloku 61, u naselju Stubline, Obrenovac 

MESTO GRADNJE: Beogrаd

AUTORI: Aleksandra Raonić, Branislav Ristović, Miloš Raonić, Danilo Furundžić. Konsultanti za EE: EN PLUS.

 

Urbanističko rešenje

Urbanističko rešenje svake zgrade obdaništa je u direktnoj korelaciji sa funkcionalnim rešenjem obdaništa, gabaritom lokacije, mikrogeografskim  uslovljenostima i bioklimatskim parametrima na kojima se posebno insistiralo.

Radi dobijanja najpovoljnije osvetljenosti, korišćenja sunčeve svetlosti za stvaranje

nezavisnog i efikasnog sistema, kao i uštede energije svi objekti  su dužom stranom orjentisani ka jugu.

 

Koncept

Glavni izazov za projektante i osnovno polazište je bilo da se razvije jedan univerzalni objekat obdaništa,  modularnih karakteristika iz kojeg bi bilo moguće generisati svih pet objekata, iako različitih kapaciteta, lokacijskih i urbanističkih uslova itd.

Drugi univerzalni princip je da sve grupne sobe imaju neposredan i direktan kontakt sa zelenim površinama i otvorenim prostorima za igru i boravak u spoljašnjem prostoru.

 

Primena I ispitivanje principa energetske efikasnosti.

Svi objekti su projektovani u skladu sa zahtevima energetske efikasnosti i ostvarenja potrebnog higijenskog,termičkog, vizuelnog I zvučnog komfora. Provera opravdanosti I isplativosti primenjenih principa je sprovedena na jednom tipskom objektu (objekat u univerzitetskom naselju),ispitivanjem matematičkog modela za simulaciju potrošnje energije. Sva ispitivanja vezana za energetsku efikasnost su prikazana u priloženom elaboratu.

 

Idejno arhitektonsko rešenje kombinovane dečije ustanove u Stublinama, Obrenovac

Lokacija se nalazi u selu Stubline kraj Obrenovca,  na magistralnom putu Valjevo-Obrenovac.

Parcela je izdužena u pravcu istok-zapad. Proporcije i geometrija parcele otkrivaju da je reč o njivi, tj. da  je formirana prenamenom poljoprivrednog zemljišta u gradjevinsko.

Susedne parcele su seoska domaćinstva, veoma usitnjena struktura grupisanih prizemnih objekata.

Uslovljenosti lokacije predstavljaju izazov, i korisne ulazne parametre.

Čitanjem situacije jasan je stav projektanata da se podrži postojeći karakter okruženja u urbanističkom smislu -  objekat je prizeman i linearan. Krov je  dvovodan, a dinamikom krovnih ravni (smicanjem i naizmeničnim ujedanjem krovnih ravni) ostvaruje se ravnomerna osvetljenost i provetrenost svih prostorija, ali i vizuelna usaglašenost sa postojećim strukturama u okruženju.

Radi dobijanja najpovoljnije osvetljenosti, korišćenja sunčeve svetlosti za stvaranje nezavisnog i efikasnog sistema, kao i uštede energije objekat je dužom stranom orjentisan ka jugu.

Objekat je dodatno kontekstualizovan izborom jednostavnih materijala  kojih već ima u okruženju, ali u novoj interpretaciji: drvene letvice na fasadi, malter, trapezasti lim ...

Funkcionalna organizacija unutar samog objekta vrlo je jasna.

Kako bi se razbila njegova linearna struktura i postigla efikasna komunikacija izmedju funkcionalnih celina, objekat je pozicijom glavnog ulaza i centralnog foajea podeljen na dva korpusa.

Prostor prvog korpusa namenjen je deci vrtićkog uzrasta i  rešavan je u dvotraktnom sistemu sa centralno postavljenim koridorom sa čije južne strane je formiran niz od osnovnih prostorija za boravak dece sa pripadajućim sanitarnim prostorijama i garderobama preko kojih se ulazi u grupne dečije sobe.

Sa severne strane formiran je trakt sa pratećim prostorijama obdaništa, uključujući prostorije   ekonomata, uprave i td.

Drugi korpus u kome su smeštene jaslice sa horizontalnom komunikacijom formira jednotraktni sistem prostorija.  Na samom početku korpusa nalazi se višenamenska sala, čime se postiže ravnomerna udaljenosti od svih prostorija za boravak dece.

Sve  grupne sobe imaju direktnu južnu osvetljenost i neposrednu vezu sa spoljnim prostorom, koji funkcioniše kao produžetak dečijeg boravka u letnjim mesecima i u danima kada to metereološki uslovi dozvoljavaju.