*
Društvo arhitekata Beograda - Obaveštenje o rezultatima drugog stepena konkursa za dizajn za izradu idejnog rešenja na urbanističko arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta KDU Ovča

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Obaveštenje o rezultatima drugog stepena konkursa za dizajn za izradu idejnog rešenja na urbanističko arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta KDU Ovča

 

Obaveštenje o rezultatima drugog stepena konkursa za dizajn za izradu idejnog rešenja na urbanističko arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta KDU Ovča


Obaveštenje o rezultatima prvog stepena konkursa za dizajn za izradu idejnog rešenja na urbanističko arhitektonskom konkursu za izgradnju objekta KDU Ovča - PDF


 

Pitanja i odgovori (PDF)

Pitanja i odgovori 2.deo (PDF)

 


 

Република Србија
Град Београд
Градска управа Града Београда
Агенција за инвестиције и становање
Београд, Трг Николе Пашића број 6
Београд, 25.04.2016. године

 На основу чланова 55. став 1. тачка 4. и 57., а у вези са чланом 38. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН
за јавну набавку
„Израда Идејног решења на урбанистичко-архитектонском конкурсу за изградњу објекта комбиноване дечје установе са централном кухињом на катастарској парцели 3672 у насељу Овча, ГО Палилула” (јавнa набавкa број 7/16)

Назив наручиоца: Република Србија - Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање;
У сарадњи са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту и Друштвом архитеката Београда.

Адреса наручиоца: Београд, Трг Николе Пашића бр. 6;

Интернет страница наручиоца:www.beograd.rs;

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе;

Циљ конкурса:

Конкурс се расписује у оквиру активности које имају за циљ изградњу комбиноване дечје установе (КДУ) са централно производном кухињом (К2) у оквиру комплекса социјалног становања у новопланираном насељу Овча, за потребе Секретаријата за образовање и дечју заштиту на решавању приоритетних објеката на територији Градске општине Палилула.

Циљ овог конкурса је да се изабере најбоље идејно решење за изградњу објекта комбиноване дечје установе са централном производном кухињом.

Од учесника се очекује савремен приступ пројектовању простора КДУ и производне кухиње који морају пре свега да задовоље своју основну функцију – квалитетан простор за боравак деце и васпитно образовни рад у складу са савременим потребама педагошких курикулума и рационалан и технолошки адекватан простор производне кухиње.

Истовремено треба да задовољавају и савремне захтеве из области енергетске ефикасности, да подржавају еколошку свест и економски тренутак и могућности друштва у коме се предвиђена градња реализује, економичност у изградњи и експлоатацији

Опис и захтев у вези конкурса за дизајн:

Јавни, анонимни, отворени, двостепени пројектни конкурс за добијање идејног решења за изградњу објекта КДУ са централном кухињом на КП 3672 у насељу Овча, Градска општина Палилула.

Према начину и предаји рада конкурс је анонимни у првом степену, а неанонимни у другом степену.

У оквиру комплекса К2 је планирана намена објекта: изградња комбиноване дечје установе (КДУ) -  јасле+вртић+централна производна кухиња.

Површина комплекса К2  3.606,68м2 *

Парцела: 15-18м2/ по кориснику

Спратност објеката П+1

Укупна БРГП 1.800 м2

Бруто развијена грађевинска површина (БРГП): 6,5 – 7,5м2/детету за КДУ

Тип изградње: слободностојећи објекат

Капацитет објекта: Део намењен КДУ предвидети за смештај 140 деце предшколског узраста, од тога 2 група јасленог узраста и 4 група вртићког узраста, а централну производну кухињу пројектовати капацитета ~2500 целодневних оброкa.

Положај објекта: Објекат поставити у оквиру задатих грађевинских линија на грађевинској парцели, тако да групне собе за боравак деце имају претежно јужну оријентацију и зоне приступа и улази у вртић и централну кухињу буду потпуно независни.

Идејно решење треба да буде у свему у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта и конкурсним подлогама, у чијем саставу је и прецизно дефинисани Пројектни задатак.

Начин и рок за предају дизајна:

Крајњи рок за подношење конкурсних радова у првом степену конкурса, износи 45 дана од дана објављивања Позива за учешће на конкурсу за дизајн на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, тј до дана 09.06.2016.године до 13:00 часова, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом), у затвореној коверти/мапи или кутији у коју је упаковано све тражено под Садржајем конкурсног рада,, затвореној на начин да се приликом отварања конкурсних радова може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, преко писарнице на адресу: Град Београд, Градска управа Града Београда, Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе Пашића број 6, Београд, (писарница у приземљу зграде), са назнаком: „Конкурсни рад за јавну набавку услуга број: 7/16 – Израда идејног решења на урбанистичко-архитектонском конкурсу за изградњу објекта КДУ са централном кухињом на КП 3672 у насељу Овча, ГО Палилула, ЈН бр 7/16 (НЕ ОТВАРАТИ)“.

Трошкове предаје конкурсних радова сноси учесник конкурса.

Отварање конкурсних радова, у првом степену конкурса, ће се обавити истог дана 09.06.2016. године, са почетком у 14:00 часова у просторијама Друштва архитеката Београда, Београд, Кнеза Милоша број 7a/III, у складу са Уговором спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса за добијање идејног решења за изградњу објекта КДУ са централном кухињом на КП 3672 у насељу Oвча, ГО Палилула, са разрадом, број XXVIII-06 бр. 401.1-29 од 25.03.2015. године, уз присуство овлашћених представника заинтересованих учесника конкурса. Конкурсни рад достављен по истеку рока за подношење конкурсних радова сматраће се неблаговременом. Неблаговремен конкурсни рад неће се отварати и по окончању поступка отварања Наручилац ће га вратити учеснику конкурса, уз повратницу, са назнаком да је поднет неблаговремено.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова у другом степену конкурса, износи 20 дана од дана слања позива учесницима изабраним од стране жирија на други степен конкурса. О тачном термину отварања конкурсних радова у другом степену конкурса, учесници изабрани од стране жирија на други степен конкурса, ће бити обавештени након завршетка првог степена конкурса.

 Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију:

Право учешћа у првом степену конкурса имају сва заинтересована физичка и правна лица који испуњавају следеће услове:

да аутор или стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом одговорног пројектанта (лиценца 300 или 301) Инжењерске Коморе Србије, који представља тим.

Право учешћа у другом степену конкурса имају одабрани  најбољи  радови из првог степена, који испуњавају следеће услове:
да у оквиру тима има  и инжењера са лиценцом 381 - Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда.

Радови који не испуњавају конкурсне услове биће елиминисани из поступка доделе награда и откупа, без обзира на вредновање од стране жирија.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна: конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки Управе за јавне набавке, са интернет странице наручиоца www.beograd.rs, са Портала града Београда https://nabavke.beograd.gov.rs, као и са интернет странице Друштва архитеката Београда www.dab.rs.

 Критеријум за оцену дизајна:

Жири конкурса ће оцењивати радове према следећим критеријумима и у првом и у другом степену:

1. Квалитет решења са аспекта архитектонско - урбанистичкe организације и обликовања простора    

максимално 35 бодова

2. Квалитет решења са аспекта функционалне организације простора – функционалност и флесибилност простора и квалитет технолошког решења

максимално 35 бодова

3. Рационалност и економичност решења у реализацији и експлоатацији, која се огледа кроз:

економичност и ефикасност просторне организације
испуњеност начела енергетске ефикасности
предвиђену материјализацију објекта
рационалност конструктивног склопова
економичност експлоатације и одржавања објекта                       

максимално 30 бодова

 Жирирање у првом степену подразумева одабир до 5 радова који ће се разрађивати у другом степену, где Жири даје коментаре/смернице ауторима квалификованих радова за унапређење и разраду својих радова у контексту критеријума за бодовање радова.

Други степен подразумева евалуацију најбољих радова из првог степена и одабир најквалитетнијег решења који ће се користити за израду техничке документације (предмет посебног поступка).

Уз разрађене/кориговане архитектонско-урбанистичке и функционалне прилоге, разрада квалификованих радова у другом степену треба да садржи и:

- табеларни приказ:

Остварених урбанистичких и општих параметара
Остварених капацитета - преглед  површина по просторијама
Процене инвестиционе вредности  по склоповима - групама  трошкова
Рекапитулације процена инвестиционих вредности
Рекапитулације површина, материјализације склопова и слојева (по намени  просторија)
Рекапитулације површина, материјализације склопова и слојева за кровове и зидове
Рекапитулације површине и врсте браварије, столарије и алуминарије
Рекапитулације површина и материјализације спољашњег уређења
Елаборат енергетске ефикасности
Блок дијаграм  енергетских токова
Шему енергетских токова на попречном пресеку објекта
Оријентациону шему технологије кухиње

Имена чланова Жирија:

1. ванр.проф. Весна Цагић Милошевић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, председник Жирија;

1а. Ружица Сарић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, заменик председника Жирија;

2. ванр.проф. Дејан Милетић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, члан Жирија;

2а. Јелена Милетић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, заменик члана Жирија

3. доцент Душан Игњатовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, члан Жирија;

3а. мр Наташа Ћуковић Игњатовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда, заменик члана Жирија

4. Ана Крсмановић, дипл.инж.арх., Секретаријат за образовање и дечју заштиту, члан Жирија;

4а. Бранко Станојевић, дипл.инж.арх., Секретаријат за образовање и дечју заштиту, заменик члана Жирија;

5. мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, члан Жирија; 

5а Стана Младеновић дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање, заменик члана Жирија.

 Стручни консултанти:

 1. проф.Фрац Коси ,дипл. маш. инж. (са високом референцама у области енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије и нових технологија за КГХ системе у архитектонским објектима),

2. проф. Радомир Радовановић, технолог (стручњак из области технологије кухиње).

Известиоци:

1. Зорица Покрајац, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање;

2. Биљана Ковачевић, дипл.инж.арх., Агенција за инвестиције и становање;

3. Невена Стефановић, дипл.инж.маш., Агенција за инвестиције и становање.

 Да ли одлука Жирија обавезује наручиоца: Да

 Број и вредност награда:

 НАГРАДНИ ФОНД:  

Прва награда 400.000,00 динара

Друга награда 200.000,00 динара

Трећа награда 150.000,00 динара

Два откупа од по 75.000,00 динара

Жири ће расподелу награда и откупа извршити у свему према одредбама Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса ("Службени гласник РС", број 31/2015), са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.

Жири ће доделити једну прву награду, при чему има право да преостали фонд награда расподели и другачије од наведеног.

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.

Све награде, откупе учесницима исплаћује расписивач (Град Београд, Градска управа града Београда, Агенција за инвестиције и становање).

Да ли ће са победником бити закључен уговор о јавним услугама: Не, конкурс за дизајн је организован као поступак у којем се исплаћују награде учесницима, у складу са чланом 38. став 5. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Агенција за инвестиције и становање је у свом финансијском плану и плану јавних набавки за 2016.годину предвидела услугу израде целокупне техничке документације са првонаграђеним решењем у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/2015.), Правилиником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015.) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 113/2015.)

Рок за доношење одлуке наручиоца: 40 дана од дана подношења конкурсних радова у првом степену конкурса, због обимности и сложености конкурсних радова, као и прегледа истих; 25 дана од дана јавног отварања конкурсних радова у другом степену конкурса.

 Лице за контакт:

мр Горан Радуловић, дипл.инж.арх.

Е - mail адреса: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Контакт је искључиво радним данима, у периоду од 07:30 до 15:30 сати.

ДИРЕКТОР
Лука Петровић

Poziv (pdf)

Konkursna dokumentacija (Zip arhiv)

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina