*
Društvo arhitekata Beograda - Hala sportova Zrenjanin

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

Hala sportova Zrenjanin

 

Autori : AGM - Marjan Đulinac, dia, Borislav Petrović, dia, Ivan Rašković, dia, Aleksandar Tomić, dia, Nada Jelić, dia.

Lokacija : Zrenjanin
Investitor : JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina
Projekat : 2006
Realizacija : 2009
Površina : 7281.67m2. 
Nagrade : Nagrada kompanije novosti za najbolje realizovano arhitektonsko delu u Srbiji u 2009. godini, Nagrada Ranko Radović 2009, Prvo mesto na listi “deset najboljih” , rubrika kultura, NIN januar 2010.

 

 

Koncept

Objekat nove Hale sportova je koncipovan kao javni forum, koji pored osnovne namene sportskog borilišta, nudi razne javne sadržaje, dopunjujući njihovu ponudu, kako na nivou neposrednog okruženja tako i naširem nivou gradske sredine Zrenjanina. 
Fizička struktura hale, svojim osobinama i položajem, reguliše otvoreni prostor lokacije na koju je smeštena. Postavljena pored postojeće hale sportova “ Medison “ a u zaleđu stadiona F.K. “ Proletera “, nova hala uvodi prostorni red u zonu Karađorđevog Parka pa je eksploatacija svih elemenata postojeće fizičke strukture ovim unapređena. 
Sklop hale je rešen kao centrično organizovana struktura sa borilištem u jezgru gabarita i pomoćnim i dodatnim sadržajima koji se grupišu oko njega. Pomenuti sadržaji se razvijaju sledeći svoje tehnološke šeme a sve unutar opne pravilnog paralelopipeda. Unutrašnje podceline sklopa su zatvorene u svoje anvelope koje im daju ulogu “kuća” unutar velike “kuće” izražene spoljnom opnom / fasadom hale. Razuđenost gabarita unutrašnjih sadržaja ističe pomenuti koncept gde je oblik prostora određen konturom podcelina delova sklopa i deluje kao njihov nematerijalni negativ.
Prostorna struktura sklopa, predviđene sadržaje razvija u šemi otvorenoj za pristupe i korišćenje sa raznih strana pa time budi reminiscencije na atmosferu antičkih foruma.

 

Urbanistička dispozicija

Nova Hala sportova je locirana u kompleksu Karađorđevog Parka u ulici Karađorđev Trg. Hala je povezana toplom, površinskom i otvorenom vezom sa postojećom halom “ Medison “. Pristup publike je organizovan sa severoistočne strane preko pristupnog trga u čijem zaleđu se nalazi otvoreni parking. Prostor između postojeće i nove hale uređen je kao promenada prema stadionu “ Proletera “ i kao pristup autobusa koji dovoze sportiste. Pomenuto mesto služi i kao ulaz u deo hale sa svlačionicama sportista, wellnes centar sa teretanom. V.I.P. ulaz je rešen sa severozapadne strane hale i poseduje poseban parking i saobraćajni priključak. Prema ulici Karađorđev trg, organizovan je otvoreni zatravnjeni prostor ispred niza lokala koji se nalaze u prizemlju tog dela objekta na strani najprometnije pešačke komunikacije. 
Veza sa postojećom halom “ Medison “ je ostvarena podzemnom vezom za sportiste čime se podiže standard pratećih prostora sportskog centra, prvenstveno garderoba i svlačionica. Projektovana je i veza na nivou prve etaže, koja predstavlja mogućnost da službeno osoblje ili po potrebi i publika, prelaze iz hale u halu. 
Pozicioniranje nove hale u sklopu sa postojećom, formira svojevrsni razuđeni ulični front nasuprot postojećem u Karađorđevoj ulici, pri čemu razmera objekata asocira na socijalno lice antičkog trga sa soom. Zaklanjajući nereprezentativnu stranu fudbalskog stadiona, nova hala sportova postaje “ fasada “ sportskog kompleksa i to upravo na pravcu glavnog kolskog i pešačkog pristupa publike.

 

Prostorna struktura

Prostorni sadržaji hale obuhvataju:

Borilište za dvoranske sportove sa ukupno 2800 mesta od kojih su 252 mesta rezervna, odnosno predstavljaju teleskopske tribine za koje su predvidjena spremišta

Restoran i kafe

Komercijalne sadržaje odnosno, lokale

Garderobe sportista

Garderobe i toaletne prostore za posetioce

Fitnes i wellnes centar

V.I.P. prostore

Prostor za konferencije za šštampu

Službene prostorije sportskih organizacija i uprave sportskog centra

Tehničke prostorije

Komunikacije, vertikalne i horizontalne

Pomoćne prostore

 

Komunikacije

Komunikacioni prostori u hali obuhvataju: holove, hodnike i stepeniššta pri čemu su svi pobrojani elementi spregnuti u jedinstven sistem koji omogućuje da svim korisnicima, po potrebi, budu dostupni svi sadržaji hale. Vertikalne komunikacije obuhvataju dva glavna stepeništa, dva unutraššnja i jedno spoljno protivpožarno stepeniššte kao i jedno V.I.P. stepeništše koje je ujedno i protivpožarno.

 

Artikulacija prostora

Prostorni sadržaji su distribuirani u odnosu na tehnologiju upotrebe i korišćenja objekta. Publika pristupa hali na nivou tla, preko pristupnog trga i preko ulaznog hola. Glavnim stepeništem dolazi na nivo ulaza na tribine, načelno na nivou prvog sprata, gde dalje kretanje gledalaca biva razdvojeno na deo koji tribinama pristupa siaženjem i deo koji se penje. Opisani način pristupa sedištima je najoptimalniji po preporukama međunarodnih sportskih institucija. Nivo sa koga se prilazi tribinama sadrži prostore garderoba i toaleta, kao i neke komercijalne prostore za pšrodaju sportske opreme i klupskih suvenira. Dalje kretanje po vertikali, dovodi publiku do restorana i kafea koji se nalaze na najvišem nivou iznad pristupne zone, pri čemu se pogled iz tih prostora pruža kako prema borilištu tako i prema spoljnom prostoru. 
Prostori gardroba za sportiste se razvijaju na severozapadnoj strani hale u koridorskom sistemu. Ovi prostori su, načelno, pasarelom povezani sa postojećom halom “ Medison “ i to otvorenom, suvom vezom kao i podzemnom, toplom vezom. 
V.I.P. ulaz se, takođe, nalazi na severozapadnoj strani objekta, kontrolisan je i poseduje zaseban vertiklni čvor. Prostor za V.I.P. boravak poseduje izolovane i obezbeđene prostorije za cca 60 osoba. Prostor fitnes i wellnes centra se razvija na jugozapadnoj strani hale, Zauzima etažu ispod tribina i otvara se na promenadu između hala. 
Prodajni lokali na nivou prizemlja hale na severoistočnoj strani su prostori rešeni kao moduli koji se mogu, po potrebi ukrupnjavati i čiji su ulazi naglašeni nišama.

Ostvareni kapaciteti

Ostvareni kapaciteti gledališta su sledeći:

1. Istočna tribina………………………………........1150 mesta
2. Zapadna tribina……..............................……...994 mesta + 64 V.I.P. mesta
3. Čeona tribina………………………………….......341 mesto
3a. Pomoćna gledališta / teleskopske tribine...…252 mesta

Ukupno mesta : 2549 stalnih + 252 pomoćna.…2801 mesto
Bruto razvijena građevinska površina objekta je 7281.67m2.

 

Konstrukcija i materijalizacija

Glavni noseći sistem objekta je skeletni, kombinovani. Parovi armiranobetonskih stubova na temeljima samcima koji nose sklop prostornih, krovnih rešetki. Glavni raspon hale iznosi 55,00m a rožnjače, raspona 10,00m su postavljene na rastojanju od 5,00m. Glavna noseća reššetka krova je prostorni nosač radjen od čeličnih kutija i cevi, koji nosi rožnjače sistema virandelovog nosača, visine h = 500mm, radjenog od čeličnih kutija i limenom ispunom. 
Medjuspratne konstrukcije i tribine su armiranobetonske monolitno livene ploče na rasponu od 
l = 5,00m x 5,00m i 5,00m x 7,500m. 
Krovna obloga se sastoji od trapezastog lima sa tvrdim pločama mineralne vune i hidroizolacijom. Podna obloga borilišta se radi prema pravilima medjunarodnih sportskih organizacija. 
Fasadna obloga je polustrukturalni sistem samonosećh staklenih ravni.

 

Arhitektonsko oblikovanje

Objekat sportske hale je oblikovan kao, svedena, primarna geometrijska forma, gde spoljna opna služi kao podloga razudjenoj unutrašnjoj anatomiji. Transparentna fasada ublažava utisak veličine objekta, raflektujući okolni pejzaž i propuštajući vizure kroz delove sklopa. Sa druge strane, providnost fasade čini da se unutar objekta sagledavaju prostorni planovi, odnosno da prizor hale dobije karakteristike 3d prikaza. Unutrašnji prostori, od kojih su neki reššeni kao zatvorene “ kutije “, svojim jarkim bojama predstavljaju likovne akcente.

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina